Warunki w formie listy numerowanej

Warunki w formie listy numerowanej

11.10.2023
11.10.2023

Czy gdyby w pytaniu umieszczonym pod linkiem https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przecinki-zamiast-srednikow;18761.html warunki podane w definicji były zapisane w formie listy wyliczeniowej i wewnątrz nich występowałyby przecinki, to warunki te, jako elementy listy wyliczeniowej, można by oddzielić średnikami?

Szanowny Panie,

porada znajdująca się pod wskazanym adresem internetowym dotyczyła zdania wielokrotnie złożonego i użycia w nim średników. Pytanie korespondenta naszej Poradni nie było w żaden sposób związane z rozbijaniem wypowiedzenia na osobne akapity. Człony podrzędne zdania przytoczonego w pytaniu są krótkie i nie zawierają elementów, które należałoby rozdzielać przecinkami. Nie bardzo zatem wiem, jak się mam odnieść do Pana pytania, ponieważ odwołuje się Pan do czegoś, czego de facto nie ma. Gdyby tamto zdanie było zapisane w formie listy wyliczeniowej… Gdyby człony podrzędne tamtego wypowiedzenia były bardziej złożone (dłuższe) i zawierały przecinki… Ale nie są! Nie wiem, co by było gdyby, ponieważ komentować mogę tylko konkretny przykład. Szkoda, że Pan go po prostu nie zmieścił w swoim pytaniu.

Nie wiem, czy poniższa uwaga będzie dla Pana zadawalająca, ale średnikami można oddzielić kolejne warunki stanowiące osobne akapity listy numerowanej w takim wypowiedzeniu, jak to:


Minister, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji, jeżeli:

1) założyciel został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

2) założyciel posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa;

3) założyciel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku gdy jest osobą fizyczną;

4) założyciel został postawiony w stan likwidacji albo upadłości – w przypadku gdy jest osobą prawną;

5) w stosunku do którejkolwiek z osób umocowanych do reprezentacji założyciela będącego osobą prawną zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek określonych w pkt 1–3;

6) projekt statutu jest niezgodny z przepisami prawa;

7) PKA wydała negatywną opinię w sprawie wpisu do ewidencji lub w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.


Mimo że w powyższym przykładzie poszczególne człony stanowiące listę wypunktowaną nie zawierają wielu przecinków (w dwóch miejscach w jego funkcji występuje myślnik), to są na tyle długie i jest ich na tyle dużo, że i w tym wypadku średnik jest uzasadniony. Gdyby były dłuższe i jeszcze bardziej złożone pod względem składniowym, średnik byłby tym bardziej wskazany.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego