arbitralny

arbitralny

6.10.2023
6.10.2023

Czy słowo arbitralny może oznaczać «nieuzasadniony»? Często spotykam się z takim użyciem (arbitralny dobór przykładów itp.) w pracach naukowych i innych tekstach, ale w SJP go nie znajduję. Czy to kalka z angielskiego arbitrary?

Przymiotnik arbitralny jest notowany w polszczyźnie od drugiej połowy XVIII w. Został zapożyczony z łaciny, przy czym na gruncie polskim doszło do tzw. kontaminacji (połączenia) formy i treści dwóch przymiotników. Przejęto łacińską formę arbitrālis, co oznacza ‘rozjemczy, polubowny’, natomiast znaczenie łacińskiego wyrazu arbitrārius ‘samowolny, niepewny’.

We współczesnej polszczyźnie omawiany tu przymiotnik występuje w dwóch zasadniczych znaczeniach. Kiedy jest odnoszony do człowieka, oznacza osobę (lub grupę osób), która narzuca innym swoje opinie lub decyzje i nie uznaje sprzeciwu wobec nich (stanowi synonim przymiotników: apodyktyczny, despotyczny), por. np. arbitralna osoba, arbitralny władca. Natomiast kiedy wyraz ten jest odnoszony do czyjejś woli bądź postawy, oznacza wybór, sąd itp., które opierają się na swobodnej decyzji tej osoby, a nie wynikają z jasnych zasad i przekonujących argumentów (stanowi bliskoznacznik przymiotnika samowolny), por. np. arbitralny wybór, arbitralna decyzja, arbitralne rozstrzygnięcie, arbitralne kryteria, stwierdzenia, decyzje.

Wyrażenie arbitralny dobór przykładów, pojawiające się w tekście naukowym lub jego recenzji, należy rozumieć w taki sposób, że autor w sposób dowolny – a nie oparty na jakichś jasnych przesłankach – dobierał przykłady ilustrujące określone zjawisko. Może to zatem oznaczać, że dobór przykładów nie miał właściwego uzasadnienia (był pozbawiony podstaw).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego