k-elementowość

k-elementowość
5.10.2007
5.10.2007
Witam!
Mam pytanie dotyczące pewnych zagadnień matematycznych. Otóż czasem mówi się przykładowo o zbiorach k-elementowych, gdzie ważne jest, że litera k jest mała. Problem jest, gdy k-elementowość występuje na początku zdania. Czy wtedy należy napisać k wielką, czy małą literą? A może zawsze starać się tak przeformułować zdanie, by nie pojawiało się ono na początku zdania?
Pozdrawiam.
Symbole i oznaczenia literowe odnoszące się do określonych pojęć należy zapisywać zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej dziedzinie wiedzy. W przypadku wielu dyscyplin nauki zapisanie danego symbolu bądź oznaczenia małą lub wielką literą wiąże się ze zmianą znaczenia, por. km 'kilometr', KM 'koń mechaniczny', kg 'kilogram', kG 'kilogram-siła'. Podobnie ma znaczenie to, czy dany symbol jest zapisany pismem prostym, czy pochyłym. Redagując tekst, należy zatem zadbać, by określony symbol czy oznaczenie zawsze występował w takiej samej formie graficznej. Dotyczy to także symboli literowych stanowiących składniki terminów naukowych, por. „k-elementowość”, „o-ksylen”. Oznacza to w konsekwencji, że w sytuacji, kiedy dany symbol (oznaczenie), zapisywany zwyczajowo od małej litery, miałby się znaleźć na początku zdania – na mocy reguł ortograficznych rozpoczynanego wielką literą – należy zmienić szyk wyrazów w tymże zdaniu, por. „Podzbiór k-elementowy zbioru S nazywamy k-elementową kombinacją” (nie: „K-elementowy podzbiór zbioru S naszywamy k-elementową kombinacją”).
Należy również rozważyć możliwość dopuszczenia zapisu, w którym od wielkiej litery zaczyna się pierwszy w kolejności człon słowny (niesymboliczny), np. „k-Elementowy podzbiór zbioru S naszywamy k-elementową kombinacją”. Zapisy tego typu są rozpowszechnione w piśmiennictwie z dziedziny chemii, por.: „o-Ksylen działa na organizm narkotycznie, podobnie jak benzen i toluen”. Podobnie postępuje się, gdy nazwa związku chemicznego jest poprzedzona symbolem literowym i/lub cyfrowym, por.: „α-4-Fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli alfaprodyna, to środek odurzający, potęgujący działanie depresyjne” albo „ 1,1-Dichloro-1-nitroetan jest cieczą o przykrym zapachu, stosowaną do syntezy organicznej i jako środek do odymiania ziarna (fumigant)”.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego