nazwiska na -asz

nazwiska na -asz
3.07.2008
3.07.2008
Czy nazwiska, które mają przyrostek -asz są typowymi polskimi nazwiskami? I skąd się wywodzą, z jakiego kraju?
Nazwiska z sufiksem -asz należą do polskiego zasobu nazewniczego. Przyrostek ten najczęściej używany był do tworzenia imion zdrobniałych, np. Klimasz (od Klemens), Romasz (od Roman), Wojtasz (od Wojciech), występujących już w średniowieczu. Odpowiednie zapisy można odnaleźć w Słowniku staropolskich nazw osobowych (t. I–VI, pod red. W. Taszyckiego, Wrocław 1965–1983, t. VII (Suplement), pod red. M. Malec, Wrocław 1984–1987). Wśród nazwisk z sufiksem -asz największą frekwencję mają formy utworzone od imion, np. Andrasz, Banasz, Jurasz, Maciejasz, Pietrasz, Siemasz, Uliasz, nieco mniejszą – nazwiska odapelatywne, tzn. pochodzące od wyrazów pospolitych, np. Burdasz, Dobrasz, Kulasz, Kurasz, Pytasz. Istnieje również grupa nazwisk zakończonych na -asz, utworzonych od tak samo brzmiących imion podstawowych, np. Barabasz, Eliasz, Łukasz, Tobiasz, Zachariasz, oraz powstałych w wyniku przeniesienia wyrazów pospolitych typu kardasz, pałasz do kategorii nazwisk.
Halszka Górny, IJP PAN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego