pp. oraz pb.

 

pp. oraz pb.

27.01.2021

Dzień dobry, bazując na odmiennych informacjach przedstawianych na stronach różnych językowych, w tym Państwa serwisu, chciałbym prosić o wskazanie prawidłowej formy zapisu skrótu sformułowania punkt procentowy lub punkt bazowy. Która z form jest prawidłowa: pp. i pb. czy może p.p. i p.b.?

Skróty obu przywołanych w pytaniu wyrażeń – punkt procentowy oraz punkt bazowy – nie są jeszcze skodyfikowane w wydawnictwach poprawnościowych. Stąd zapewne wahania w zakresie pisowni (por. np. pp., p.p., a nawet pkt proc.).

Ogólna zasada mówi, że w skrócie nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski, stawiamy tylko jedną kropkę na końcu. Jednocześnie w tej samej regule znajdujemy uwagę, że stawia się kropkę po skrócie każdego wyrazu dla odróżnienia dwóch podobnych zapisów, np. br. (= bieżącego roku), ale: b.r. (= bez roku); dn. (= dnia), ale: d.n. (= dokończenie nastąpi); tj. (= to jest), ale: t.j. (= tekst jednolity).

Skróty powstałe na bazie ogólnej reguły powinny przyjąć następujący kształt pisowniowy: pp. i pb. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę, że skrót pp. jest już w polszczyźnie zarezerwowany dla wyrazów państwo, panowie, panie, panny i punkty, może zrodzić się myśl, żeby zróżnicować – a tym samym ujednoznacznić – zapis przez postawienie kropki po każdym ze skrótów (p.p.). Postępowaniu takiemu nie można odmówić podstaw i zapewne dlatego w wielu tekstach z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i finansów skrót z dwiema kropkami jest często spotykany. Nie dotyczy to jednak skrótu pb., który nie jest w polszczyźnie obarczony bagażem licznych odesłań.

Czy jednak sensowne będzie posługiwanie się w jednym tekście skrótem p.p. (= punkt procentowy) i pb. (= punkt bazowy)? Raczej nie, czytelnik będzie bowiem postrzegał tego rodzaju zapisy jako niekonsekwencję. Sensownym wyjściem byłoby zatem posługiwanie się formami pp. i pb., przy czym w krótkim komentarzu bądź przypisie należałoby wyjaśnić, że na potrzeby tego tekstu stosuje się tę właśnie pisownię.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego