Jeszcze raz o słowie D(d)yrektywa

Jeszcze raz o słowie D(d)yrektywa
25.06.2018
25.06.2018
Chciałem dopytać o: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Ddyrektywa-Rady-92-43-EWG-z-dnia-21-maja-1992-r-w-sprawie-ochrony-siedlisk-przyrodniczych-oraz-dzikiej-fauny-i-flory;18211.html. Chodzi o fragment: „(…) kiedy słowo »Dyrektywa« nie rozpoczyna zdania, oddaje się je w druku małą literą (np. »zawarte (…) w dyrektywie Rady (…)«)”. Ale przecież „dyrektywa” jest tu początkiem nazwy własnej, a podany w nawiasie przykład to ten sam, który właśnie z tego powodu został zapisany wyżej wielką literą.
Przyznaję, że w mojej wcześniejszej odpowiedzi oparłem się (o czym nie wspomniałem…) na ustaleniach pisowni w tej kwestii stosowanej w tekstach autorskich w publikacjach wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. W pkt 2. Powoływanie aktów prawnych czytamy tam:
Tytuły aktów polskich i wspólnotowych aktów prawnych, wymieniane w środku tekstu, piszemy małą literą niezależnie od tego, czy występują w tekście w pełnej formie, czy w skróconej. Np. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiającym wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (…)


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) (…). Dlatego w myśl tego ustalenia normatywnego zaproponowałem zapis: Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Zawarte to zostało w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Być może wątpliwość internauty (internautki) bierze się z tego, że zgodnie z wytycznymi wydawnictwa Wolters Kluwer Polska
Pełne tytuły traktatów, porozumień, konwencji, umów pisane są wielką literą, np. Zgodnie z zasadami, określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (…); Jednoznacznie mówi o tym Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.


Przez fałszywą analogię ktoś chciałby także pisać: Zawarte to zostało w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego