w
Zasady pisowni i interpunkcji
[17] 7.1. Funkcje litery i
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[90] 18.33. Wielką literą piszemy niektóre skróty:
[146] 31. Pisownia wyrażeń typu ręka w rękę, sam na sam, od deski do deski
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[141] 27.5. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[224] 56.B.3. Skrótowce typu GOPR, KOR w przypadkach zależnych (...)
[228] 56.B.7. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x (...)
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[113] 20.14. Nazwy urzędów, władz, instytucji, organizacji, zakładów używane w znaczeniu nazw pospolitych
[30] 10.2. Połączenie liter rz piszemy, gdy:
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[225] 56.B.4. Pojawiające się w zakończeniu (...)
[223] 56.B.2. Po spółgłoskach miękkich oznaczanych dwuznakami, np. mi, ni, fi (...)
[226] 56.B.5. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet] (...)
[300] 74.9. Litera ω (długie o) w zakończeniach imion żeńskich (...)
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[401] 93.5. Myślnik w miejscu, w którym pojawia się element nieoczekiwany, zaskakujący
[85] 18.28. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych
[157] 42. Pisownia końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[154] 39. Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
[220] 56.3. Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach:
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[57] 17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych
[192] 53.4. W przeciwstawieniach logicznych, w których człon drugi jest pisany wielką literą
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części
[190] 53.2. W wyrażeniach, w których występuje dwukrotnie przymiotnik złożony, różniący się tylko pierwszym członem
[251] 67.1. W zakończeniu -er pozostawiamy w przypadkach zależnych samogłoskę e
[221] 56.A.2. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą
[317] 77.B.8. Jeśli w transkrybowanym tekście pojawiły się nazwiska obce mające postać fonetyczną (...)
[222] 56.B.1. Końcówka fleksyjna po spółgłoskach twardych
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[443] 98.B.3. Sytuacja gdy w obręb cytatu wprowadzono jakieś komentarze
[445] 98.C.2. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia w tekście wyrazu obcego stylistycznie
[52] 15.1. Czasownikowe zakończenie -ł w czasie przeszłym
[193] 53.5. Dla zaznaczenia granicy między podstawą słowotwórczą i przyrostkiem w wyrazach utworzonych od skrótowców
[428] 96.5. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem, słowem, innymi słowy, inaczej mówiąc itp.
[425] 96.2. Dwukropek używany do wymienienia wyrazów, zwrotów, objaśnianych następnie w tekście
[139] 27.3. Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia
[294] 74.3. Głoska -e w zakończeniach wyrazów
[62] 18.5. Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym
[59] 18.2. Imiona własne zwierząt i drzew
[76] 18.19. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji, słuchowisk, widowisk
[245] 66.3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski (...)
[385] 90.J.1. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia
[269] 71.4. Końcowe - w nazwiskach serbskich i chorwackich
[11] 4.2. Końcówka -ę w wybranych formach deklinacyjnych
[15] 5.3. Końcówkę -om piszemy w celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów, np.
[340] 87.4. Kropka po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe
[341] 87.5. Kropka w pisowni dat
[218] 56.1. Kropka w pisowni skrótowców
[399] 93.3. Myślnik przed wyrażeniem, ujmującym w sposób ogólny, to, co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo
[406] 93.10. Myślnik w wyliczeniach
[247] 66.5. Nazwiska kończące się w wymowie na e
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[125] 20.26. Nazwy absolwentów szkół, utworzone od imion własnych ludzi bądź nazw miejscowości, w której znajduje się szkoła
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[128] 20.29. Nazwy okręgów administracyjnych współczesnych i historycznych, wyodrębnionych w strukturach kościelnych i państwowych
[98] 19.2. Nazwy osób, do których się zwracamy w listach, podaniach (...)
[91] 18.34. Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc
[114] 20.15. Nazwy sejm, senat, izba, izba ustawodawcza, jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych
[70] 18.13. Nazwy świąt i dni świątecznych w odróżnieniu od ich nazw opisowych
[9] 3.3. Pisownia ą w wybranych formach koniugacyjnych
[12] 4.3. Pisownia ę w wybranych formach koniugacyjnych
[21] 7.5. Pisownia -ji, -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia
[196] 53.8. Podział wyrazu w miejscu łącznika
[353] 88.9. Po imieniu i nazwisku w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach
[13] 5.1. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach zapożyczonych
[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
[355] 88.11. Po skrótowcach
[347] 88.3. Po tytułach artykułów w czasopismach
[170] 46.1. Przed czasownikami
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[394] 92.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[130] 20.31. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych
94. Pytajnik
[416] 94.7. Pytajnik na końcu i w środku zdania
[410] 94.1. Pytajnik na końcu zdań pytających
[413] 94.4. Pytajnik w nawiasie
[411] 94.2. Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych
[412] 94.3. Pytajnik w zdaniach złożonych
[122] 20.23. Rzeczowniki utworzone od nazw własnych ludzi oraz istot mitologicznych, używane w znaczeniu pospolitym
[214] 55.10. Skróty używane w matematyce i fizyce
[217] 55.13. Skróty wojskowe
21.3. Stosowanie spacji w datach
21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach
21.1. Stosowanie spacji w skrótach od dwóch i więcej wyrazów
[357] 89.1. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych
[359] 89.3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia
[271] 71.6. Utrwalone w ortografii cechy fonetyczne nazw własnych
V. Pisownia łączna lub rozdzielna

Synonimy

w (godzinę, minutę)
w (podróży)
w (kostkę ser kroić)
być w lesie (z czymś) pot.
dawać w kość (podczas marszu) pot.
dawać w kość (podczas meczu) pot.
kij w oko (ci, mu itp.) pot.
kłaść w uszy (coś komuś) pot.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego