O poradni

Witamy Państwa w internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN.

Od 2 listopada Poradnia wznowiła działalność pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pomagać jej będą nasi dotychczasowi eksperci – znani polscy językoznawcy, m.in. prof. Małgorzata Marcjanik, prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Jan Grzenia.

Bardzo dziękujemy profMirosławowi Bańko, naszemu dotychczasowemu Ekspertowi, za piętnaście lat prowadzenia Poradni, ale nie żegnamy się z Nim –  mamy bowiem nadzieję, że od czasu do czasu, będzie mógł odpowiedzieć na Państwa pytanie. Nie wykluczył tego.

Poza tym nic się nie zmieniło – odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące spraw językowych, a zwłaszcza poprawności i użycia języka. Najciekawsze pytania i odpowiedzi publikujemy.

Zachęcamy Państwa do lektury opublikowanych pytań i odpowiedzi oraz do dzielenia się z nami swoimi wątpliwościami językowymi.

Uwaga:

 • nie odrabiamy lekcji, nie rozwiązujemy zadań studenckich ani szkolnych
 • nie piszemy wypracowań, prac semestralnych, rocznych itp.
 • nie sporządzamy bibliografii
 • nie odpowiadamy na pytania zadane w konkursach, teleturniejach itp. i nie oceniamy poprawności odpowiedzi na takie pytania
 • nie wypowiadamy się (na razie) na temat pochodzenia poszczególnych nazwisk

Najnowsze porady

 • Urodzony dn. 10/20 maja 1589 r.
  22.11.2015
  Drodzy Państwo,
  mam dylemat, jak zapiać poprawnie datę w poniższym zdaniu:
  Leonardo da Vinci (ur. 15. 04. 1452–23?, zm. 04. 1519) wybitny, wszechstronnie uzdolniony człowiek Renesansu.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Ślę serdeczności
  Rozumiem, że dylemat tyczy problemu z dziedziny rachuby czasu i jest związany z konwersją dat z kalendarza juliańskiego („starego porządku”) na gregoriański („nowego porządku”).
  Wprowadzanie kalendarza gregoriańskiego dokonywało się w różnych państwach w różnym czasie, co oznacza, że te same wydarzenia historyczne mogą mieć w dokumentach z owego okresu różną datę w poszczególnych krajach, a te same daty mogą oznaczać zupełnie odmienny czas. Przykładowo rewolucja październikowa, która według obowiązującego wówczas w Rosji starego porządku juliańskiego rozpoczęła się 25 października 1917 roku, datowana była w Europie i USA na dzień 7 listopada 1917 roku (według rachuby nowego stylu). Z kolei data śmierci Williama Shakespeare’a i Miguela de Cervantesa przypada na dzień 23 kwietnia 1616 roku, choć w rzeczywistości Shakespeare zmarł dziesięć dni po Cervantesie (3 maja według nowego stylu). Anglicy bowiem do zapisu daty śmierci Shakespeare’a używają stosowanej wówczas w Wielkiej Brytanii rachuby starego stylu.
  Zbliżony problem związany z datowaniem dotyczy Leonarda da Vinci. W roku, w którym się urodził, obowiązywał powszechnie kalendarz juliański. Kalendarz gregoriański został bowiem wprowadzony dopiero w 1582 r. Dokumenty sporządzano zatem wedle kalendarza juliańskiego. I tak dziadek późniejszego malarza i wynalazcy zanotował w pamiętniku, że Leonardo przyszedł na świat 15 kwietnia, w sobotę, trzy godziny po zachodzie słońca. Sprawę komplikuje dodatkowo to, że wówczas we Florencji początek doby nie zaczynał się o północy, lecz liczony był od zachodu słońca. W tamtym regionie zachód słońca w połowie kwietnia przypada na godzinę 18.40, co oznacza, że w dzisiejszym rozumieniu kalendarza juliańskiego była godzina 21.40 dnia… 14 kwietnia. Konwersja na obowiązujący współcześnie kalendarz gregoriański (dla owych czasów plus 9 dni) daje datę 23 kwietnia.
  Zasadniczo w odniesieniu do wielu wydarzeń z wieków od XV do XVII nie dokonuje się konwersji na obowiązujący współcześnie styl. Podaje się datę oryginalną, ewentualnie z dopiskiem, że jest to data starego stylu. Dlatego też we wszystkich wydawnictwach encyklopedycznych jako datę urodzin Leonarda da Vinci znajdujemy dzień 15 kwietnia, a nie 23 kwietnia.
  Jeśli z jakichś powodów zależy nam na wyeksponowaniu daty nowego i starego porządku, możemy postąpić w dwojaki sposób. Po pierwsze, można odmienne elementy daty oddzielić ukośnikiem (najpierw podajemy elementy daty według starego stylu, a potem według nowego stylu), np.
  10/20 maja 1589 r., 25 października/7 listopada 1917 r.
  Po drugie, można elementy daty według starego stylu podawać w nawiasach po elementach daty nowego stylu, np.
  7 XI (25 X starego stylu) 1917 r.
  Adam Wolański
 • Skrótowce oznaczające jednostki organizacyjne sił zbrojnych
  22.11.2015
  Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych.
  Czy dla nazwy 2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 2. DPLeg. AK?
  Czy dla nazwy 3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 3. ppleg. AK?
  Czy dla nazwy 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 72. pp AK?
  Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
  W piśmiennictwie z dziedziny wojskowości, w szczególności historiografii wojskowej, stosuje się zwyczajowo dwojaki zapis skrótowców oznaczających jednostki organizacyjne sił zbrojnych. Skrótowce odnoszące się do nazw własnych pododdziałów i oddziałów (np. batalionów, dywizjonów i pułków) zapisuje się małymi literami, a do związków taktycznych i operacyjnych (brygad, dywizji, korpusów itd.) – wielkimi. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień, od razu bowiem wiadomo, że
  16 bpd to 16 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki,
  a
  6 BPD to 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego.
  Jeśli skrótowce odnoszące się do dwóch różnych jednostek miałyby mieć taki sam zapis, różnicuje się je zwyczajowo, por. np.
  20 Dywizja Piechoty to 20 DP,
  a
  2 Warszawska Dywizja Pancerna to 2 DPanc (toponimiczny człon przymiotnikowy nie wchodzi zwyczajowo w skład skrótowca).
  W omawianych tu skrótowcach kropki są konwencjonalnie pomijane na mocy reguły interpunkcyjnej, która mówi, iż jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyto liczebnika porządkowego, to po cyfrze arabskiej nie trzeba stawiać kropki ani w formie mianownikowej, ani w pozostałych przypadkach gramatycznych. Tendencja do skrótu sprawia jednak, że coraz więcej mamy w polszczyźnie skrótów zapisywanych wielkimi literami. Dotyczy to również skrótów jednostek wojskowych traktowanych jako wyrażenia pospolite, a nie nazwy własne, por. np. DP obok dyw. piech. W konsekwencji może się zdarzyć, że w jednym tekście (np. legendzie do mapy) pojawi się zapis 3 DP – raz w odniesieniu do trzech dywizji piechoty, innym razem w odniesieniu do Trzeciej Dywizji Piechoty. Jeśli miałoby dochodzić do nieporozumień z tego powodu, warto rozważyć użycie kropki w skrótowcach od nazw własnych.
  Przywołane w pytaniu jednostki wojskowe mają następujący zapis skrótowców:
  2 Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej 2 DP Leg. AK,
  3 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej 3 pp Leg. AK,
  72 Pułk Piechoty Armii Krajowej72 pp AK,
  przy czym wyrażenie Legiony Armii Krajowej skracane jest do postaci: Leg. AK.
  Adam Wolański
 • Powtórzenie zaimka
  22.11.2015
  Dzień dobry,
  chciałbym dowiedzieć się, czy w języku polskim dopuszczalne jest wielokrotne powtórzenie zaimka względnego poprzedzonego spójnikiem, np.
  Zakupiłem dom, który jest stary, i który się rozpada, i który jest pełen robactwa i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
  Jak powinna wyglądać poprawnie zastosowana interpunkcja w tego rodzaju konstrukcji zdaniowej?
  Z poważaniem
  P. M.
  Nie ma normatywnych przeciwwskazań, by powtarzać zaimek względny który, gdy odnosi się on do tego samego rzeczownika w zdaniu głównym, a zdania podrzędne, które rozpoczyna, są na tym samym poziomie współrzędności wobec siebie. Przytoczone w pytaniu zdanie spełnia ten warunek.
  Norma nie wypowiada się na temat liczby dopuszczalnych powtórzeń. Zawsze jednak warto zadać sobie pytanie, czemu miałyby służyć owe powtórzenia. Czy wypowiedzenie nie mogłoby się bez nich obyć? Czy po ich wyeliminowaniu zdanie zmieni znaczenie lub straci coś w warstwie stylistycznej?
  Zasadniczo nie stosuje się przecinków przed spójnikami łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi, które łączą dwa współrzędne w stosunku do siebie zdania podrzędne, por.
  Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada.
  Gdy wspominane spójniki występują w większej liczbie i pełnią taką samą funkcję składniową, przy kolejnych wystąpieniach poprzedza się je przecinkami, por.
  Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada, i który jest pełen robactwa, i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
  Adam Wolański
 • Ze - z
  21.11.2015
  Czy powinno być ze wstępnych ustaleń wynika, czy z wstępnych ustaleń wynika?
  Proszę o pomoc, ponieważ w internecie widnieje jedna jak i druga wersja i nie wiem, która jest poprawna.
  Dziękuję i pozdrawiam :)
  Poprawna (i możliwa do wymówienia) jest tylko wersja: ze wstępnych ustaleń wynika. Przed wyrazem rozpoczynającym się spółgłoską w lub f, po której następują inne spółgłoski, mówimy (a zatem też piszemy) ze i we, a nie z i w, np. we wtorek, we Wrocławiu, ze wstydu, ze wzgórza.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Halloween
  21.11.2015
  Szanowni Państwo,
  Halloween piszemy wielką czy małą literą?
  Z pozdrowieniem
  Czytelnik
  Sprawa nie jest jednoznaczna. WSO podaje pisownię od wielkiej litery, co należy tłumaczyć tym, że Halloween to nazwa święta (por. Encyklopedia PWN: Halloween, All Hallows’ Eve, Evening, święto obchodzone w krajach anglosaskich 31 X, w wigilię dnia Wszystkich Świętych).
  W Polsce Halloween nie urosło do rangi święta, lecz jest zwyczajem. Krótko mówiąc i bardzo upraszczając sprawę, „pożyczyliśmy” od Amerykanów tylko formę, bez treści. Dlatego w odniesieniu do zabaw, które urządzają polskie dzieci w ostatnich dniach października, pisałabym to słowo pisać małą literą, np. Dzieci w przedszkolu na Mokotowie urządziły sobie halloween – przebrały się za duchy.
  Pisownia wielką literą byłaby uzasadniona w zdaniach typu Z Halloween wiążą się wierzenia związane z duszami zmarłych.
  Rozróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto obecne jest w zapisie innych słów, np. BARBÓRKA, np.:
  W tym roku hucznie obchodzono Barbórkę,
  ale Górnicy spotkali się na wieczornej barbórce.
  Jeśli przygotowuje się Pan do jakiegoś dyktanda, to oczywiście obowiązuje Pana zapis zgodny z WSO, czyli wyłącznie Halloween. Natomiast dla własnych potrzeb stosowałabym na Pańskim miejscu odróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego