wielki

Wielki słownik ortograficzny PWN

wiel•ki; -l•cy; więk•szy (skrót: w.): Wielki Piątek, Wielki Tydzień ,
Dobrzeń Wiel•ki Dobrzenia Wiel•kiego, Dobrzeniem Wiel•kim; przym.: dobrzeński
Gil Wiel•ki Gilu Wiel•kiego, Gilu Wiel•kim: jezioro Gil Wielki
Justynian Wiel•ki Justyniana Wiel•kiego, o Justynianie Wiel•kim
Karol Wiel•ki Karola Wiel•kiego, o Karolu Wiel•kim
Kazimierz Wiel•ki Kazimierza Wiel•kiego, o Kazimierzu Wiel•kim
Kon•stan•tyn Wiel•ki Kon•stan•tyna Wiel•kiego, o Kon•stan•tynie Wiel•kim
Kotórz Wiel•ki Kotorza Wiel•kiego; przym.: kotorski
Książ Wiel•ki Książa Wiel•kiego, Książu Wiel•kim; przym.: ksiąski
Nowo•gród Wiel•ki Nowo•grodu Wiel•kiego, Nowo•grodzie Wiel•kim; przym.: nowogrodzki
Potok Wiel•ki Potoku Wiel•kiego, Potokiem Wiel•kim; przym.: potocki
Radomyśl Wiel•ki Radomyśla Wiel•kiego, Radomyślu Wiel•kim; przym.: radomyski
Sel•męt Wiel•ki Sel•mętu Wiel•kiego, Sel•męcie Wiel•kim: jezioro Selmęt Wielki
Szczeliniec Wiel•ki (szczyt w Sudetach) Szczeliń•ca Wiel•kiego, Szczeliń•cu Wiel•kim
Teodoryk Wiel•ki Teodoryka Wiel•kiego, Teodoryku Wiel•kim
Wiel•ki Brat Wiel•kiego Brata, o Wiel•kim Bracie
Wiel•ki Chocz Wiel•kiego Chocza, o Wiel•kim Choczu
Wiel•ki Czwartek (święto) Wiel•kiego Czwart•ku, Wiel•kim Czwart•kiem
Wiel•ki Kanał (w Chinach) Wiel•kiego Kanału, Wiel•kim Kanale
Wiel•ki Kanion (w USA) Wiel•kiego Kanionu, Wiel•kim Kanionie
Wiel•ki Kocioł Śnież•ny Wiel•kiego Kotła Śnież•nego, Wiel•kim Kotle Śnież•nym
Wiel•ki Mur Chiń•ski Wiel•kiego Muru Chiń•skiego, Wiel•kim Murze Chiń•skim
Wiel•ki Piątek (święto) Wiel•kiego Piąt•ku, Wiel•kim Piąt•kiem
Wiel•ki Pies (gwiazdozbiór) Wiel•kiego Psa, Wiel•kim Psie
wiel•ki post wiel•kiego postu, wiel•kim postem a. Wielki Post
Wiel•ki Staw Pol•ski Wiel•kiego Stawu Pol•skiego, Wiel•kim Stawie Pol•skim
Wiel•ki Szatan Wiel•kiego Szatana, Wiel•kim Szatanie
Wiel•ki Szlem (sport.) Wiel•kiego Szlema, Wiel•kim Szlemie; przym.: wielkoszlemowy
Wiel•ki Tydzień (święto) Wiel•kiego Tygo•dnia, Wiel•kim Tygo•dniem
Wiel•ki Ulem Egiptu (naczelny duchowny islamski w Egipcie) Wiel•kiego Ulema Egiptu, Wiel•kim Ulemie Egiptu
Wiel•ki Wóz (astr.) Wiel•kiego Wozu, Wiel•kim Wozie
Wiel•ki Wschód (loża masońska) Wiel•kiego Wschodu, Wiel•kim Wschodzie
większy; -ksi
Babięty Wiel•kie Babięt Wiel•kich
Cedry Wiel•kie Cedrów Wiel•kich; przym.: cedrski
Chrzyp•sko Wiel•kie Chrzyp•ska Wiel•kiego, Chrzyp•skiem Wiel•kim; przym.: chrzypski
Dąbrowa Wiel•ka Dąbrowy Wiel•kiej, Dąbrowę Wiel•ką; przym.: dąbrowski
Dębe Wiel•kie Dębego Wiel•kiego, Dębem Wiel•kim; przym.: dębski
Godziesze Wiel•kie Godzieszy Wiel•kich; przym.: godzieski
Haj•duki Wiel•kie Haj•duków Wiel•kich, Haj•dukach Wiel•kich
Janowice Wiel•kie Janowic Wiel•kich; przym.: janowicki
Jeziora Wiel•kie (miejscowość) Jezior Wiel•kich; przym.: jezierski
Kazimierza Wiel•ka Kazimierzy Wiel•kiej, Kazimierzę Wiel•ką; przym.: kazimierski
Kobiele Wiel•kie Kobiel Wiel•kich; przym.: kobielski
Laskowice Wiel•kie Laskowic Wiel•kich; przym.: laskowicki
Lgota Wiel•ka Lgocie Wiel•kiej, Lgotę Wiel•ką; przym.: lgocki
Nowa Wieś Wiel•ka Nowej Wsi Wiel•kiej, Nową Wieś Wiel•ką; przym.: nowowiejski
Pietrowice Wiel•kie Pietrowic Wiel•kich; przym.: pietrowicki
Pogubie Wiel•kie Pogubia Wiel•kiego: jezioro Pogubie Wielkie
Poręba Wiel•ka Porębie Wiel•kiej, Porębę Wiel•ką; przym.: porębski
Słupia Wiel•ka Słupi Wiel•kiej, Słupię Wiel•ką; przym.: słupski
Strzel•ce Wiel•kie Strzelec Wiel•kich, Strzel•cach Wiel•kich; przym.: strzelecki
Strzemieszyce Wiel•kie Strzemieszyc Wiel•kich
Syrta Wiel•ka Syr•cie Wiel•kiej, Syrtę Wiel•ką: zatoka Syrta Wielka
Świdry Wiel•kie Świdrów Wiel•kich; przym.: świderski
Trąb•ki Wiel•kie (miejscowość w woj. pomorskim) Trąbek Wiel•kich; przym.: trąbecki
Uniwer•sytet Kazimierza Wiel•kiego Uniwer•sytetu Kazimierza Wiel•kiego (skrót: UKW)
Wądroże Wiel•kie Wądroża Wiel•kiego, Wądrożu Wiel•kim; przym.: wądroski
Wiel•ka Brytania Wiel•kiej Brytanii, Wiel•ką Brytanię; przym.: brytyjski
Wiel•ka Emigra•cja (polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym) Wiel•kiej Emigra•cji, Wiel•ką Emigra•cję
Wiel•ka Kotlina (kraina geogr.) Wiel•kiej Kotlinie, Wiel•ką Kotlinę
Wiel•ka Niedźwiedzica (gwiazdozbiór) Wiel•kiej Niedźwiedzicy, Wiel•ką Niedźwiedzicę
Wiel•ka Nieszaw•ka Wiel•kiej Nieszaw•ce, Wiel•ką Nieszaw•kę; przym.: wielkonieszawecki
Wiel•ka Or•kiestra Świątecz•nej Pomocy Wiel•kiej Or•kiestrze Świątecz•nej Pomocy, Wiel•ką Or•kiestrę Świątecz•nej Pomocy (skrót: WOŚP)
Wiel•ka Pardubic•ka (sport.) Wiel•kiej Pardubic•kiej, Wiel•ką Pardubic•ką
Wiel•ka Pustynia Piaszczysta Wiel•kiej Pustyni Piaszczystej, Wiel•ką Pustynię Piaszczystą
Wiel•ka Racza Wiel•kiej Raczy, Wiel•ką Raczę
Wiel•ka Rafa Koralowa Wiel•kiej Rafie Koralowej, Wiel•ką Rafę Koralową
Wiel•ka Syrta Wiel•kiej Syr•cie, Wiel•ką Syrtę
Wiel•ka Tur•nia Wiel•kiej Tur•ni, Wiel•ką Tur•nię
Wiel•ka Wieś (miejscowość w Krakowskiem) Wiel•kiej Wsi, Wiel•ką Wieś; przym.: wielkowiejski
Wiel•kie Góry Wodo•działowe Wiel•kich Gór Wodo•działowych, Wiel•kich Górach Wodo•działowych
Wiel•kie Jeziora (na granicy USA i Kanady) Wiel•kich Jezior, Wiel•kich Jeziorach
Wiel•kie Jezioro Słone Wiel•kiego Jeziora Słonego, Wiel•kim Jeziorze Słonym
Wiel•kie Księstwo Litew•skie Wiel•kiego Księstwa Litew•skiego, Wiel•kim Księstwie Litew•skim (skróty: W.Ks.Lit., WXL, WXLit)
Wiel•kie Księstwo Po•znań•skie Wiel•kiego Księstwa Po•znań•skiego, Wiel•kim Księstwie Po•znań•skim
Wiel•kie Łuki (miasto w Rosji) Wiel•kich Łuk, Wiel•kich Łukach
Wiel•kie Oczy (miejscowość w Przemyskiem) Wiel•kich Oczu, Wiel•kich Oczach; przym.: wielkoocki
Wiel•kie Równiny (w USA i Kanadzie) Wiel•kich Równin, Wiel•kich Równinach
Wiel•kie Tyr•nowo Wiel•kiego Tyr•nowa, Wiel•kim Tyr•nowie; przym.: tyrnowski
Wręczyca Wiel•ka Wręczycy Wiel•kiej, Wręczycę Wiel•ką; przym.: wręczycki
Zławieś Wiel•ka Złej•wsi Wiel•kiej, Złąwieś Wiel•ką; przym.: złowiejski

Słownik języka polskiego PWN

wielki
1. «znaczny pod względem rozmiarów, liczby, ilości lub wartości»
2. «przewyższający inne rzeczy lub zjawiska pod względem siły, intensywności lub jakości»
3. «mający duże znaczenie»
4. «o człowieku: znacznie przewyższający swymi zdolnościami, umysłem, zasługami itp. innych ludzi»
5. «przydomek nadawany wybitnym władcom, wodzom»
hetman wielki «od XVI w. najwyższy dowódca wojskowy, oddzielny dla Korony i Litwy»
krwiobieg wielki «obieg krwi bogatej w tlen z lewej komory serca do tkanek, a z tkanek – ubogiej w tlen, nasyconej dwutlenkiem węgla, do prawego przedsionka serca»
lord (wielki) kanclerz «przewodniczący Izby Lordów i członek rządu pełniący funkcję ministra sprawiedliwości»
oman wielki «roślina uprawiana ze względu na gruby korzeń, mający zastosowanie w lecznictwie»
podskarbi wielki (koronny) daw. «urzędnik zarządzający skarbem państwa»
Sejm Czteroletni, Wielki «sejm obradujący w latach 1788–1792, który uchwalił Konstytucję 3 maja»
Wielki Churał Państwowy «najwyższy organ władzy państwowej w Mongolii»
Wielki Czwartek «czwartek Wielkiego Tygodnia, obchodzony przez chrześcijan na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy»
• wielkoczwartkowy
wielki komtur «najwyższy urzędnik i zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego»
wielki książę «w dawnej Rusi i na Litwie: książę mający władzę zwierzchnią nad udzielnymi książętami»
wielki mistrz zob. mistrz w zn. 3.
Wielki Piątek «ostatni piątek przed Wielkanocą, święto obchodzone na pamiątkę ukrzyżowania Chrystusa»
• wielkopiątkowy
wielki piec «piec służący do wytapiania surówki i rud żelaza»
• wielkopiecowy
Wielki Post «w Kościele katolickim: czterdziestodniowy okres od środy popielcowej do Wielkiej Soboty, w którym obowiązuje surowy post i zakaz urządzania hucznych zabaw»
• wielkopostny
Wielki Tydzień «tydzień poprzedzający Wielkanoc»
wielki wezyr «szef rządu i główny dowódca armii w Turcji osmańskiej»
wielcy «ludzie wybitni, sławni, możni»
większy
1. stopień wyższy od duży, wielki.
2. pot. «dość duży pod względem rozmiarów, znaczenia, ilości»
klauzula największego uprzywilejowania «postanowienia w umowie międzynarodowej zobowiązujące dane państwo do przyznania drugiemu uprawnień i udogodnień handlowych nie mniejszych niż jakiemukolwiek innemu państwu»
łopian większy «łopian o sercowatych lub jajowatych liściach i purpurowych kwiatach»
panda wielka «zwierzę drapieżne podobne do małego niedźwiedzia, o biało-czarnym futrze, żywiące się głównie pędami bambusa, żyjące w Chinach»
Wielka Niedziela «niedziela wielkanocna zamykająca Wielki Tydzień»
wielka płyta «element konstrukcyjny w postaci dużej, gotowej płyty betonowej»
• wielkopłytowy
Wielka Sobota «sobota Wielkiego Tygodnia, ostatnia przed Wielkanocą»
• wielkosobotni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wielki Post
2.02.2005
Niebawem rozpocznie się wielki post. Słownik ortograficzny zaleca, by obydwa wyrazy rozpoczynać od małych liter. Inna jest jednak praktyka ortograficzna użytkowników polszczyzny. Wpisałam to hasło do wyszukiwarki Google i doprawdy rzadko można spotkać zapis od małych liter. Czy można zatem pisać dwojako? Dlaczego zalecenia słownika rozmijają się z praktyką językową?
Wielki słownik ortograficzny PWN
26.08.2002
Czy Wielki słownik ortograficzny PWN, który ukaże się pod koniec tego roku, normuje pisownię tytułów utworów muzycznych i filmów w języku angielskim? Która z poniższych form jest poprawna:
1. With A Little Help From My Friends
2. With a Little Help from My Friends
3. With a little help from my friends

PS Proszę o garść informacji na temat nowego słownika. Czy jego objętość zwiększy się do dwóch lub trzech tomów? Czy wszystkie zaprzeczone imiesłowy przymiotnikowe trzeba będzie pisać łącznie, czy „okres przejściowy”, o którym mowa w Nowym słowniku ortograficznym PWN, jeszcze nie minął? Umieram z ciekawości!
Pozdrawiam serdecznie
Daniel Bożyński, Racibórz
wielki człowiek
16.02.2006
Czy zdanie: „Adam Mickiewicz był wielkim poetą, co udowodnił, pisząc Pana Tadeusza” jest poprawne? Wątpliwości dotyczą określenia wielkim. Wiele osób tak mówi, wielu ludzi tak pisze na np. stronach internetowych, ale czy jest zgodne z językiem polskim? Czy napisanie, że ktoś był wielki pod względem umiejętności, jest błędem?

Ciekawostki

Mówimy „Z dużej (wielkiej) chmury mały deszcz”, jeśli jakieś wydarzenie nie spowodowało tak poważnych konsekwencji, jakich się spodziewaliśmy.
Słowo Kraków piszemy wielką literą.
Odmienia się w zasadzie regularnie:
Dokąd jedziesz? Do Krakowa. Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić? Kraków.
Mówimy „Strach ma wielkie oczy” , mając na myśli to, że osoba, która się czegoś boi, ma skłonność wyolbrzymiać niebezpieczeństwo.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... istniejących możliwości robi się więc dużo, a wymienione tu w największym skrócie inwestycje na pewno przyczynią się do od dawna oczekiwanej...
  • ... że w Tatrach, w dolinach opadających i łączących się w Wielką Dolinę Kuźnicką, tam gdzie pragniemy zorganizować nasze najlepsze narciarstwo miejsca...
  • ... historii i w dodatku ubliżali pamięci Lloyda George'a, jakby ten wielki mąż stanu nic innego w życiu nie robił, tylko knuł...

Encyklopedia PWN

Wielki Erg Wschodni, Al-‘Irq al-Kabīr ash-Sharqī, fr. Grand Erg Oriental,
pustynia piaszczysta na północy Sahary, we wschodniej Algierii, częściowo w zachodniej Tunezji;
nagroda Teatru Polskiego Radia dla aktora (aktorki), przyznawana od 1987 za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce.
w liturgii chrześcijańskiej ostatnia część liturgicznego okresu Wielkiego Postu;
astr. skupisko materii we Wszechświecie położone w odległości 60 Mpc (dla stałej Hubble’a równej 70 km/s/Mpc), czyli ok. 190 mln lat świetlnych, w kierunku gwiazdozbiorów Węża Wodnego (Hydry) i Centaura;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!