z
Zasady pisowni i interpunkcji
[267] 71.2. Pisownia wariantywna
[240] 61.2. Imiona obce
[259] 69.2. Nazwiska kończące się na -i oraz -y
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[245] 66.3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski (...)
[244] 66.2. Nazwiska zakończone na -e nieme
[255] 68.1. Nazwiska zakończone na -i
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[253] 67.3. Nazwiska zakończone na -e, -i
[257] 68.3. Nazwiska zakończone na -o
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[61] 18.4. Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[82] 18.25. Jedno- i wielowyrazowe nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków, obiektów sportowych
[76] 18.19. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji, słuchowisk, widowisk
[241] 63. Odmiana i pisownia nazwisk żeńskich
[226] 56.B.5. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet] (...)
[228] 56.B.7. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x (...)
[165] 44.3. Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście jako połączenie spójnika by (...)
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[437] 97.7. Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego
[254] 67.4. Nazwiska zakończone na -au
[256] 68.2. Nazwiska zakończone na -e
[258] 69.1. Nazwiska zakończone na spółgłoskę
[254] 67.5. Nazwiska zakończone na -th
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[35] 13.1.1. Pisownia przedrostka z- (z-, s-, ś-)
[146] 31. Pisownia wyrażeń typu ręka w rękę, sam na sam, od deski do deski
21.1. Stosowanie spacji w skrótach od dwóch i więcej wyrazów
[57] 17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych
[266] 71.1. Znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk
[161] 43.4. Z większością spójników, a zwłaszcza z następującymi:
[439] 98.A.2. Cudzysłów złożony z apostrofów
[311] 77.B.2. Nazwiska na -ой:
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[224] 56.B.3. Skrótowce typu GOPR, KOR w przypadkach zależnych (...)
[323] 78.C.4. Przyrostek -iв
98.D. Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym
[372] 90.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami
[139] 27.3. Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia
53. Inne przykłady pisowni z łącznikiem
[269] 71.4. Końcowe - w nazwiskach serbskich i chorwackich
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[32] 11.2. Literę h piszemy, gdy:
[29] 10.1. Literę ż piszemy, gdy:
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[301] 74.10. Litery ζ, ψ, ξ
[415] 94.6. Łączenie pytajnika z wykrzyknikiem
[114] 20.15. Nazwy sejm, senat, izba, izba ustawodawcza, jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[147] 32. Pisownia formy zaimkowej z przyimkami
[188] 52. Pisownia połączeń wyrazowych z członami niby-, quasi-
[142] 28. Pisownia połączeń z liczebnikiem ćwierć
27. Pisownia połączeń z liczebnikiem pół
[145] 30. Pisownia przyimków złożonych
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[148] 33. Pisownia wyrazów z przedrostkami
[150] 35. Pisownia zaimków złożonych typu ten sam, taki sam
[187] 51. Pisownia z łącznikiem dwuczłonowych rzeczowników typu laska-parasol (...)
[202] 54.6. Podział grupy spółgłoskowej złożonej z dwu jednakowych liter
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[141] 27.5. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[130] 20.31. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych
[48] 13.12. Rzeczowniki z przyrostkiem -ca
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[206] 55.2. Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[77] 18.20. Tytuły modlitw
[270] 71.5. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części
[195] 53.7. W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika, który jest nazwą własną
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[160] 43.3. Z następującymi partykułami:
[158] 43.1. Z osobowymi formami czasowników
[159] 43.2. Z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej
[167] 45.2. Z przymiotnikami
[169] 45.4. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników
[166] 45.1. Z rzeczownikami

Synonimy

z (osób lub rzeczy wybrana)
z (bólu syknąć)
z (kimś, czymś razem)
z (niemiecka ubrany)
z (tydzień, miesiąc)
manna z nieba (cudowne okoliczności)
nie z tej ziemi (mało wiarygodny)
nie z tej ziemi (wysiłek)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego