Na
Zasady pisowni i interpunkcji
[138] 27.2. Gdy liczebnik pół jest elementem wyrazu złożonego, jego pisownia jest łączna.
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[82] 18.25. Jedno- i wielowyrazowe nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków, obiektów sportowych
[146] 31. Pisownia wyrażeń typu ręka w rękę, sam na sam, od deski do deski
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[13] 5.1. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach zapożyczonych
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[62] 18.5. Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[200] 54.4. Oddzielanie przedrostka od rdzenia
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[367] 90.B.4. Imiesłów zakończony na -ąc, -łszy, -wszy
[311] 77.B.2. Nazwiska na -ой:
[313] 77.B.4. Nazwiska na -инский, -инская
[314] 77.B.5. Nazwiska na -ин, -ов, -ев
[310] 77.B.1. Nazwiska na -ский, -цкий, -ий, -ый
[312] 77.B.3. Nazwiska na -ской, -цкой
[315] 77.B.6. Nazwiska żeńskie na -ская, -цкая
[229] 56.B.8. Odmianę zakończonych na -A skrótowców typu EFTA, SABENA zapisujemy w dwojaki sposób:
[227] 56.B.6. Skrótowce zakończone na T i Ł (...)
[228] 56.B.7. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x (...)
[321] 78.C.2. Nazwiska na -ий, -ський, -цький
[328] 79.C.2. Nazwiska żeńskie na -цкая, -ская
[31] 11.1. Dwuznak ch piszemy, gdy:
[203] 54.7. Dzielenie grup spółgłoskowych na granicy rdzenia i przyrostka
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
[305] 74.14. Imiona zakończone na -n należące do III deklinacji (...)
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[79] 18.22. Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi, przysiółków itp.
[198] 54.2. Jednostki niepodzielne
[76] 18.19. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji, słuchowisk, widowisk
[387] 90.J.3. Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi
[386] 90.J.2. Wyrażenia typu: chyba, ewentualnie (...)
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[340] 87.4. Kropka po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[345] 88.1. Na kartach tytułowych książek
[259] 69.2. Nazwiska kończące się na -i oraz -y
[247] 66.5. Nazwiska kończące się w wymowie na e
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[249] 66.7. Nazwiska na -o, -oi, -au, -ou
[246] 66.4. Nazwiska zakończone na -a
[254] 67.4. Nazwiska zakończone na -au
[256] 68.2. Nazwiska zakończone na -e
[253] 67.3. Nazwiska zakończone na -e, -i
[244] 66.2. Nazwiska zakończone na -e nieme
[255] 68.1. Nazwiska zakończone na -i
[257] 68.3. Nazwiska zakończone na -o
[258] 69.1. Nazwiska zakończone na spółgłoskę
[254] 67.5. Nazwiska zakończone na -th
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[85] 18.28. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych
[113] 20.14. Nazwy urzędów, władz, instytucji, organizacji, zakładów używane w znaczeniu nazw pospolitych
[264] 70.4. Nazwy zakończone na -e
[263] 70.3. Nazwy zakończone na -o
[237] 60.2. Pisownia imion, ze względu na ich funkcję identyfikacyjną
[37] 13.1.3. Pisownia innych przedrostków zakończonych na spółgłoskę
[21] 7.5. Pisownia -ji, -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia
[18] 7.2. Pisownia j, i na początku wyrazu:
13.1. Pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę
[303] 74.12. Podwojone litery -ll, -pp, -ss pojawiające się na końcu wyrazu (...)
[202] 54.6. Podział grupy spółgłoskowej złożonej z dwu jednakowych liter
[353] 88.9. Po imieniu i nazwisku w podpisach, na wizytówkach i wywieszkach
[354] 88.10. Po napisach na afiszach, transparentach i szyldach, sloganach reklamowych
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[141] 27.5. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
[69] 18.12. Przymiotniki dzierżawcze zakończone na -owski, -owy, -in, -yn, -ów (...)
[41] 13.5. Przymiotniki zakończone na -cki
[42] 13.6. Przymiotniki zakończone na -dzki
[40] 13.4. Przymiotniki zakończone na -ski
[416] 94.7. Pytajnik na końcu i w środku zdania
[410] 94.1. Pytajnik na końcu zdań pytających
[121] 20.22. Rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite
[47] 13.11. Rzeczowniki zakończone na -ba
[45] 13.9. Rzeczowniki zakończone na -ctwo
[46] 13.10. Rzeczowniki zakończone na -dztwo
[50] 14.1. Rzeczowniki zakończone na -eja, -ea, -ua
[44] 13.8. Rzeczowniki zakończone na -stwo
[49] 13.13. Rzeczowniki zakończone na -szczyzna, -cczyzna, -dczyzna
[206] 55.2. Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[197] 54.1. Uwagi ogólne
75. Uwagi ogólne
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[4] 1.4. Zasada konwencjonalna

Synonimy

na (Węgry, Sycylię, Wawel)
na (maszynie szyć)
na (imieniny dać)
na (buty szafka)
na (jeża się ostrzyc)
na prawo i (na) lewo (gdzie spojrzeć)
na wskroś (na skroś) (przejrzeć, przeniknąć)
na wskroś (na skroś) (uczciwy, nowoczesny)
brać na cel (celując)
chodzić na pasku (czyimś, u kogoś) pot.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego