nie
Zasady pisowni i interpunkcji
[170] 46.1. Przed czasownikami
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
[177] 46.8. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
[174] 46.5. Przed zaimkami
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[173] 46.4. Przed liczebnikami
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[179] 46.10. Przed przysłówkami wtedy, gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie
[167] 45.2. Z przymiotnikami
[166] 45.1. Z rzeczownikami
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[169] 45.4. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników
[4] 1.4. Zasada konwencjonalna
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[171] 46.2. Przed wyrazami brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno, które mają znaczenie czasownikowe
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
[192] 53.4. W przeciwstawieniach logicznych, w których człon drugi jest pisany wielką literą
[337] 87.1. Kropka po skrócie wyrazu
[164] 44.2. Po rzeczownikach, przymiotnikach, imiesłowach przymiotnikowych, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach innych niż przysłowne
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[157] 42. Pisownia końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
45. Pisownia łączna partykuły nie
46. Pisownia rozdzielna partykuły nie
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
94. Pytajnik
[154] 39. Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
[367] 90.B.4. Imiesłów zakończony na -ąc, -łszy, -wszy
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[198] 54.2. Jednostki niepodzielne
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[135] 25. Pisownia zestawień typu artysta malarz (...)
[394] 92.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
[308] 76.B. Transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego
[319] 78.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich
[326] 79.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów białoruskich
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
[165] 44.3. Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście jako połączenie spójnika by (...)
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[87] 18.30. Jednowyrazowe nazwy nagród
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[104] 20.5. Nazwy kierunków filozoficznych, kulturowo-artystycznych, społeczno-politycznych itp., utworzonych od nazwisk ich twórców
[70] 18.13. Nazwy świąt i dni świątecznych w odróżnieniu od ich nazw opisowych
[237] 60.2. Pisownia imion, ze względu na ich funkcję identyfikacyjną
[13] 5.1. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach zapożyczonych
[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
83. Znaki interpunkcyjne i ich funkcje

Synonimy

nie (negacja składnika zdania)
nie (odpowiedź)
nie (korekta wypowiedzi)
nie (pytanie o potwierdzenie)
ani nie (drgnął)
co by nie (było) pot.
czyj by nie (był) pot.
dokąd by nie (przyjechał) pot.
ile by nie (było) pot.
jak by nie (postąpił) pot.
jaki by nie (był) pot.
kto by nie (był) pot.
nic sobie nie robić (z kogoś, z czegoś)
nie lada (pod względem intensywności)
nie lada (pod względem jakości)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego