słowotwórstwo

 
Znajdują się tu szczegółowe informacje o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia. Można tu poznać neologizmy i dowiedzieć się, jakie są powody ich powstawania.
 • Ozdóbeczka
  18.11.2015
  W poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/kosciol-kosciolek-kosciolek-koscioleczek;13419.html można przeczytać, że (i dlaczego) nie kościółeczek, tylko kościołeczek. Czy analogicznie będzie: nie ozdóbeczka tylko ozdobeczka? ,br/>
  Głoska zapisywana za pomocą graficznego znaku ó jest umotywowana historycznie w formie zdrobniałej ozdóbka pochodzącej od rzeczownika ozdoba. W języku polskim w takich parach (bez względu na to, czy są to formy staropolskie, czy powstałe lub zapożyczone w późniejszych czasach) pojawia się alternacja samogłoskowa o do ó (por. woda : wódka, wdowa : wdówka) będąca wynikiem opisanego już przez dr Krystynę Długosz-Kurczabową wzdłużenia zastępczego.
  W zdrobnieniu drugiego stopnia od rzeczownika ozdoba nie ma historycznych przesłanek do takiej alternacji, ponieważ w hipotetycznej formie staropolskiej byłyby w niej dwa jery, z których jeden zwokalizowałby się kosztem drugiego, żaden nie spowodowałby jednak wzdłużenia zastępczego, jak w wyrazie ozdóbka. Zwróćmy jednak uwagę, że jest to rzeczownik powstały dawno po procesie wzdłużenia zastępczego (nie jest zresztą notowany przez żaden słownik czy Narodowy Korpus Języka Polskiego, choć powszechny w języku internautów). Formą o wiele bardziej naturalną jest zatem ozdóbeczka, zachowująca bez alternacji rdzeń bazy, a utworzona na wzór rzeczowników wdóweczka, wódeczka, w których ó również nie jest uzasadnione historycznie. Jest to zatem sytuacja nieco inna niż w wypadku wyrazu kościołeczek, notowanego chociażby w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego z lat 1900&ndash1927, a jeszcze wcześniej w pismach I. Kraszewskiego, czyli znacznie starszy niż ozdóbeczka.
  Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
 • Tkliwie, tkliwo
  14.11.2015
  Czy jest poprawnym użycie złożenia tkliwo-romantycznie, czy jednak powinno być tkliwie-romantycznie?
  Wiele przysłówków ma współcześnie wciąż oboczne formy o zakończeniu -o, -ie (np. smutno i smutnie, bujno i bujnie, nadaremno i nadaremnie, luźno i luźnie, raźno i raźnie). Dawne słowniki języka polskiego odnotowywały również obydwa brzmienia: tkliwie i tkliwo, jednak z adnotacją, że to drugie jest rzadsze (vide: S. Szober, Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. VI, Warszawa 1966, s. 640, czy Słownik języka polskiego PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967, t. IX, s. 148).
  Dzisiaj zamieszcza się już wyłącznie formę tkliwie, dlatego lepiej mówić i pisać tkliwie-romantycznie. Owo ustalenie normatywne lingwistów potwierdza Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (red. A. Markowski, Warszawa 2004, s. 1178): tkliwie (nie: tkliwo).
  Nie znaczy to jednak, że złożenie tkliwo-romantycznie należy traktować jako błędne. Tkwi w nim jedynie (w pierwszym członie) forma przysłówkowa dawna, już przed stuleciami uznawana za wychodzącą z użycia.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  1. 14.11.2015
   Przywołane w pytaniu złożenie nie ma charakteru systemowego. W polszczyźnie zazwyczaj złożenia tworzą liczebnik i rzeczownik (np. ćwierćinteligent, dwuszereg, półetat, stulecie), przysłówek i czasownik (np. dalekowidz [daleko + widzieć], szybkobiegacz [szybko + biegać]) oraz czasownik i rzeczownik (np. bawidamek, moczymorda, nosiwoda). Przymiotniki złożone tworzone są regularnie z użyciem interfiksu -o- od dwóch rzeczowników (np. rybokształtny, sokolooki, szablorogi), rzeczownika i czasownika (np. chorobotwórczy, czasochłonny, krwiotwórczy), przymiotnika i rzeczownika (np. ciemnowłosy, długodystansowy, długonogi) oraz dwóch przymiotników, przy czym przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo pisze się łącznie (np. jasnoniebieski, pełnosprawny), a z członów równorzędnych znaczeniowo – z łącznikiem (np. biało-czerwony, przemysłowo-rolniczy).
   Autor pytania nie podał niestety podstawy przywoływanego złożenia ani kontekstu jego użycia. Musimy zatem domniemywać, od czego owo compositum mogło zostać utworzone. Po pierwsze, podstawą słowotwórczą złożenia może być wyrażenie o członach nierównorzędnych znaczeniowo, w którym pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi – przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek. Wyrażenia tego typu traktowane są jako zestawienia i zapisywane rozdzielnie, por.
   Bardzo trudno komukolwiek wytłumaczyć, dlaczego spędzamy czas przed ekranem, śledząc taniutką, tkliwie romantyczną historię trójkąta miłosnego… do tego z wampirami!
   Może być jednak tak, że złożenie powstało, ponieważ jego autor – kierując się tendencją do skrótu – nie chciał użyć dwóch przysłówków o równej randze znaczeniowej połączonych spójnikowo lub bezspójnikowo, por.
   Trudno byłoby o nich pisać tkliwie i sentymentalnie.
   Było tkliwie, romantycznie. Były wspólne śpiewy i tańce oraz bisy.
   Jeśli podstawą jest wyrażenie tkliwie romantyczny, to w zasadzie w polszczyźnie nie ma wzorca słowotwórczego do utworzenia omawianego tu compositum przysłówkowego. Jeśli natomiast mamy do czynienia z członami równorzędnymi znaczeniowo, możemy skorzystać z wzorca na tworzenie przymiotników złożonych z użyciem interfiksu -o-, a więc tkliwo-romantycznie, tkliwo-sentymentalnie na wzór: (podświetlone na) biało-czerwono, (wydrukowane na) czarno-biało.
   Adam Wolański
 • redaktor naczelna
  22.10.2015
  Szanowni Państwo,
  piszę, ponieważ chciałam zapytać o formę redaktor naczelna. Czytałam Państwa porady à propos tej formy, ale ciągle mam wątpliwości. Jeśli akceptujemy taką formę, jak ją odmieniać (redaktora naczelnej, redaktorzy naczelne etc.? )? Czy warto łączyć rzeczownik i przymiotnik, skoro nie zgadzają się pod względem rodzaju? Poza tym, często w gazetach, w których używa się formy redaktor naczelna, widzę formy żeńskie typu: ministra, żołnierka, psycholożka lub odwrotnie – sekretarz.
  Redaktor naczelna nie budzi takich wątpliwości jak np. ministra czy żołnierka. Myślałem nawet, że nie budzi żadnych. Rzeczownik pozostaje nieodmienny, a przymiotnik odmienia się zgodnie z płcią referentki, np. redaktor naczelnej. Jest wiec tak samo jak w konstrukcjach z nazwiskiem, por. redaktor Kowalska, redaktor Kowalskiej.
  Formy, które Pani wymieniła w pytaniu, różnią się stopniem upowszechnienia i temperaturą sporów, które wywołują. Najgorętsza pod tym względem jest ministra. Wszystkie uważam za potrzebne polszczyźnie, gdyż zwiększają jej możliwości jako narzędzia komunikacji, ekspresji i społecznej identyfikacji. Nie oznacza to oczywiście, że należy ich używać w każdej sytuacji, i nie ma nic wspólnego z popieraniem feminizmu. Można się z krytyką feministyczną zgadzać albo nie, ale formy żeńskie rzeczowników męskoosobowych warto popierać ze względów czysto językowych.
  Nie rozumiem funkcji słowa sekretarz na końcu pytania. Chciała Pani powiedzieć, że sekretarz tak się ma do sekretarki jak żołnierka do żołnierza? Tak nie jest: królowie i możnowładcy mieli swoich sekretarzy, zanim pojawiły się sekretarki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • siekiera czy rąbajka?
  14.10.2015
  Dzień dobry.
  Chciałbym się dowiedzieć, jak to z tą siekierą było. Skoro czynność łupania drewna to rąbanie (bezokolicznik: rąbać), a drwal to dawniej rębacz, to dlaczego mówimy siekiera, a nie mamy np. słowa, które usłyszałem od mojego pięcioletniego syna: rąbajka lub rombajka (też rodzaju żeńskiego)?
  Dziękuję.
  Radek
  Etymologia siekiery nie jest jasna, a takie przykłady rozbieżności czy też pozornych nielogiczności, jakie zilustrował Pan swoim przykładem, są częste w języku (na pewno znajdzie Pan ich więcej). Synowi proszę pogratulować wyczucia językowego.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • XXI-wieczny
  29.06.2015
  Szanowni Państwo,
  czy dozwolonym jest używanie w piśmie słowa dwudziestopierwszowieczny (XXI-wieczny)? Choć byłaby to forma powstała analogicznie do osiemnastowieczny, nie spotkałam jej dotąd w jakiejkolwiek publikacji.
  Nowy wiek stawia nowe wymagania, musimy im sprostać, także językowo. Proszę zatem próbować: ktoś musi zrobić pierwszy krok, zanim pójdą za nim inni.
  Opory wobec słowa XXI-wieczny mogą mieć swoje źródło nie tylko w tym, że dopiero piętnasty rok żyjemy w nowym stuleciu. Takie same wątpliwości budzą formy z początku naszej ery: I-wieczny, II-wieczny itd. Nie wiadomo, czy barierą jest liczba (jeśli za mała, to mamy problem), czy frekwencja słowa. Tego dylematu nie da się chyba rozstrzygnąć, gdyż w polskich tekstach chodzi zazwyczaj o polską historię, a ta się zaczyna dopiero w X wieku. W zrównoważonej części NKJP z przedziału od I do X wieku n.e. są tylko dwa wystąpienia formy VII-wieczny i jedno wystąpienia formy X-wieczny. Potem frekwencja gwałtownie rośnie, ale ciekawe, że dla XX wieku jest znacząco niższa niż dla XIX.
  Opory są jeszcze większe, gdy próbujemy zapisu literowego, tzn. dwudziestopierwszowieczny, gdyż do poprzednich trudności dochodzi jeszcze długość słowa. Mimo to przypuszczam, że w przyszłości ludzie nie będą mieli problemu z mówieniem np. o dwudziestopierwszowiecznych, a tym bardziej XXI-wieczny, innowacjach w polszczyźnie. Słowo XXI-wieczny nie jest może szczególnie pomysłowe, ale do tych innowacji należy.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • kompetencja czy kompetetność?
  7.06.2015
  Wg słownika (np. http://sjp.pwn.pl/sjp/kompetencja;2564077.html) kompetencja to zakres. Brak znaczenia odpowiadającego słowu kompetentność (por. http://sjp.pwn.pl/sjp/kompetentny;2564078.html w znaczeniu 2). Jeśli zatem ktoś jest rzetelny, dobrze wypełniający swoją rolę, udzielający pewnych i wiarygodnych informacji, to cenimy go tylko za kompetentność czy również za kompetencję?
  Rzadko używa się słowa kompetentność, ponieważ to samo znaczenie ma kompetencja, por. w ISJP: „Nasze kompetencje w jakiejś dziedzinie to nasza zdolność do prawidłowego wypełniania należących do niej obowiązków, wynikająca z naszej wiedzy i doświadczenia”. Definicja pochodzi sprzed prawie 20 lat, dziś napisałbym ją nieco zwięźlej, ale co do treści – tak samo. ISJP informuje, że w tym znaczeniu kompetencje pojawiają się zwykle w liczbie mnogiej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • uprać i uprasować
  30.05.2015
  Dzień dobry!
  Czy forma uprać i uprasować jest poprawna? Wydaje mi się, że w języku literackim występuje tylko wyprać i wyprasować. Będę wdzięczna za odpowiedź!
  Z góry dziękuję
  Pragnę Panią uspokoić, że zarówno uprać, jak i uprasować są bez zarzutu. Różnie można rozumieć słowa język literacki, ale np. w słowniku Doroszewskiego pierwszy z tych czasowników został zilustrowany cytatem z Orzeszkowej, a drugi z Gojawiczyńskiej. Nowsze przykłady z literatury można znaleźć np. w NKJP.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • pięciopalcowy czy pięciopalczasty?
  23.05.2015
  Dzień dobry,
  kiedy jest chłodno, zazwyczaj noszę rękawice. Mam komplet palców oraz odwieczną wątpliwość, czy odzież, którą przywdziewam jest pięciopalcowa, czy pięciopalczasta. Proszę rozwiać moje wątpliwości.
  Z poważaniem
  Jarosław Baranowski
  W NKJP są rękawiczki pięciopalczaste i pięciopalcowe, ale tych pierwszych jest więcej. Znalazłem też rękawiczki o pięciu palcach.
  Inaczej na polskich stronach WWW: kwerenda ”rękawiczki pięciopalcowe” (w cudzysłowie) daje wielokrotnie więcej wyników niż kwerenda ”rękawiczki pięciopalczaste”. Podobnie jak w NKJP najrzadsze są tu "rękawiczki o pięciu palcach”, choć ta forma akurat wydaje mi się najlepsza i najprostsza (mimo że długa). Na stronach WWW dominują oferty sprzedaży, a sprzedającym potrzebna jest nazwa o strukturze: rzeczownik plus przymiotnik, gdyż takie nazwy nadają się na określenie kategorii przedmiotów i znamionują ich stałe cechy. Tym można tłumaczyć proporcje w wynikach kwerend.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • szermierka
  12.05.2015
  Szermierka: mężczyzna – szermierz; kobieta - ????
  Kobieta też szermierka. Podobnie jak harcerzharcerka.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • język tuvalu czy tuwalski?
  16.04.2015
  Pytanie dotyczy języka tuvalu. Skoro istnieje przymiotnik tuwalski, czy nie mógłby on określać nazwy języka? Tak jak jest z językiem fidżyjskim czy samoańskim?
  Można by mówić język tuwalski, tak jak np. po angielsku (Tuvaluan language) lub po niemiecku (tuvaluische Sprache). W czeskim, który chętniej tworzy derywaty słowotwórcze niż polszczyzna, jest nawet w użyciu nazwa tuvalština.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przymiotni od gest
  3.04.2015
  Dzień dobry!
  Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości – czy istnieje możliwość utworzenia przymiotnika od rzeczownika gest i jaka będzie w takim przypadku jego poprawna forma (gestykalny, gestykularny)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam!
  Gestyczny. Słowo takie jest na liście haseł WSO PWN, razem z przymiotnikiem gestycznie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • studziesięciolecie
  25.03.2015
  Studzesięciolecie czy stodziesięciolecie? Analogia do sposobu tworzenia złożonych liczebników porządkowych (sto dziesiąty, sto dwudziesty pierwszy...) sugerowałaby nieodmienność tej części wyrazu, która odnosi się do liczby setek lat. Z kolei analogia do częściej używanego stulecia nasuwałaby myśl o wyborze tego drugiego rozwiązania – i ku niemu bym się intuicyjnie skłaniał.
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Stanisław Falkowski
  Analogia do liczebników porządkowych nie może decydować, bo gdyby wzorować się na nich, to trzeba by mówić np. dwudziestylecie. Mamy natomiast dwudziestolecie, trzydziestolecie, ... dziewięćdziesięciolecie. Dalej jednak nie stolecie, tylko stulecie i ta forma powinna być podstawą dla rzeczownika od liczby 110, czyli dla studziesięciolecia.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Bogumiła, Miłka i Miła
  20.03.2015
  Dzień dobry!
  Moje imię – Bogumiła można zdrabniać Miłka. Część znajomych zwraca się do mnie Miła. Czy w tym przypadku jest to zgrubienie? :)
  Pozdrawiam z uśmiechem
  Zgrubienia nie tworzy się od zdrobnienia, tylko od formy podstawowej wyrazu. Tyle w kwestii formalnej. Jeśli zaś chodzi o sprawy ekspresji i emocji, to Miła nie jest wcale niemiła, nie jest nawet rubaszna, więc dlaczego miałaby być zgrubieniem? Jest – jeśli bardzo Pani potrzebuje jakiejś nazwy – wynikiem derywacji ujemnej, zwanej także ucięciem.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • kontaktowny
  16.03.2015
  Dzień dobry,
  czy słowo kontaktowny jest dopuszczalne w potocznej mowie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  M. Brzozowski
  Jeśli chodzi o określenie osoby, która łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi, to właściwym słowem jest kontaktowy. Nie widzę szczególnego powodu, aby w języku potocznym było inaczej. Słowniki poprawnej polszczyzny PWN nie aprobują słowa kontaktowny nawet w tzw. normie użytkowej (inaczej: potocznej).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • czasowniki z się
  16.03.2015
  Chciałabym się zapytać, czy czasownik najeść lub napić może istnieć bez formy się? I jak w języku polskim poznaje się, które czasowniki posiadają morfem się nieciągły?
  Dziękuje za odpowiedź
  Najłatwiej na takie pytania odpowiedzieć za pomocą słownika. Na przykład można sprawdzić, że w 11-tomowym słowniku pod red. W. Doroszewskiego nie ma najeść ani napić bez się.
  Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem ostatnie pytanie. W polszczyźnie morfem się jest zawsze nieciągły, czyli oddzielany w piśmie odstępem (inaczej niż np. jego odpowiednik rosyjski), a przy tym ruchomy (por. się napić) i niekoniecznie używany w bezpośrednim sąsiedztwie czasownika (por. „Chciałbym się czegoś napić”). Jeśli chodzi o to, które czasowniki polskie nie są używane bez się, to ich listę można zestawić na podstawie słowników (stosunkowo prosto za pomocą indeksów a tergo). Pomocna może być też książka Krystyny Wilczewskiej Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie (1966).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • V-ce Królowa
  3.03.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  czy tworząc fikcyjną mitologię, mogę zastosować zapis V-ce Królowa w stosunku do zastępczyni Królowej? Pytam, gdyż zdaję sobie sprawę, że najbardziej prawidłową formą jest Wicekrólowa. Zależy mi jednak, aby oddać fikcyjnej zastępczyni Królowej w zmyślonym państwie możliwie najwyższy prestiż. Reasumując: czy mogę tak postąpić w imię nadania fikcyjnego tytułu V-ce Królowej (a więc na gruncie zabawy w tworzenie niby-państwa)?
  Z wyrazami szacunku
  AD
  W konwencji zabawy wszystko można powiedzieć, ale też za wszystko trzeba wziąć odpowiedzialność. Poradnia językowa nie wyręczy Pana z tego zadania. Według mojej oceny tytuł V-ce Królowa brzmi pretensjonalnie (nie mówiąc już o tym, że budzi wątpliwości ortograficzne). Może jednak o to chodzi, żeby tak brzmiał? Trudno doradzać Panu jako autorowi, gdyż nikt lepiej od Pana nie zna szczegółów utworu i celów, którym mają służyć nazwy występujących w nim postaci.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • przymiotniki niezaprzeczalne
  25.02.2015
  Szanowni Państwo,
  piszę w związku z poradą http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nie-i-juz;15850.html. Trudno mi sobie wyobrazić przymiotnik, do którego nie da się dodać cząstki nie-. Czy można prosić o przykłady?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Na przykład mini: nie zamienimy spódniczki mini na spódniczkę niemini.
  Jeśli nie czuje się Pan przekonany, to proszę rozważyć słowo nieprzekonany: nie można dodać przedrostka nie- do przymiotnika, który już go zawiera.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • babuszkofobia
  15.02.2015
  Większość wyrazów kończących się na -fobia ma początek w postaci obcego przedrostka (tanato-, neo-, piro- itp.), więc trudno znaleźć analogię dla wyrazu wziętego z PWN-owskiego Słownika wydarzeń, pojęć i legend XX wieku Władysława Kopalińskiego – babuszkafobia". I stąd pytanie: czy przy tworzeniu takich wyrazów powinniśmy pierwszy człon łączyć jak w tym wyrazie, czy przez spójkę -o- (tworząc rzeczownik babuszkofobia)?
  Powinna być babuszkofobia, ale muszę się przyznać, że w żadnej z form ten wyraz nie jest mi znany i że nie znalazłem żadnych dowodów na jego użycie. Kopaliński zresztą pisze o nim następująco: „powinien oznaczać lęk przed babcią, a oznacza – przewrotnie – niechęć babci do zajmowanie się wnukami”. Powinien oznaczać coś, ale nie oznacza, wiec poza słownikiem może go w ogóle nie ma? Nie byłby to jedyny taki przypadek: w słownikach zdarzają się słowa wymyślone przez leksykografów, które nie zdołały się upowszechnić, lub zasłyszane przez nich raz czy dwa i utrwalone na wieki.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • bizantynizować
  10.02.2015
  Dzień dobry!
  Chciałabym się zapytać czy w zdaniu „Bizantynizujące dekoracje ścienne w warszawskich kościołach” słowo bizantynizujące zostało użyte poprawnie. Zastosowałam je, ponieważ chciałam zastąpić je opisem 'nadawania jakiejś twórczości tych cech oraz przenoszenia ich na dzieła tworzone poza kulturą bizantyjską'.
  Dziękuję bardzo za okazaną pomoc
  Słowo jest poprawne (choć to, co nazwała Pani zdaniem, zdaniem nie jest). W słowniku Doroszewskiego mamy nawet bizantynizować się, a w NKJP (pełnym) kilka przykładów użycia imiesłowu (bez się).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dwuznaczne a-
  6.02.2015
  Witam,
  w książce Czy kapitalizm jest moralny? Sponville używa wyrazu niemoralny jako antonimu słowa moralny, natomiast określeniem amoralny określa takie przedmioty (w szerokim znaczeniu tego słowa), które nie podlegają ocenie moralnej, tzn. sąd o moralności takich przedmiotów jest niedorzeczny. Z drugiej strony, w teorii mnogości przeciwieństwem relacji symetrycznej jest relacja nie niesymetryczna, tylko asymetryczna. Czy jest jakaś reguła stosowania przedimków a- i nie-?
  Niestety, a- (przed samogłoskami an-) może wyrażać zarówno zaprzeczenie jakiejś cechy, jak i jej brak. Czasem nawet ten sam wyraz można interpretować dwojako, np. amoralne zachowanie jest po prostu niemoralne, ale amoralne oceny mogą być abstrahować od kryteriów etycznych. W praktyce przeważają konteksty, w których amoralny znaczy 'niemoralny'.
  Przedrostek nie- ma szerszy zasięg, jest używany bez trudu do zaprzeczania przymiotników, przysłówków, a także rzeczowników. Nie każde nie- można wymienić na a- (por. nieprawda), ale i nie każde a- można wymienić na nie- (por. asymetria).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego