pisownia

 
Tu dowiesz się wszystkiego o pisowni. Poznasz odpowiedzi ekspertów na pytania: czy dane słowo pisze się dużą czy małą literą; jak zapisać nie z innym słowem: razem czy osobno; jaka jest pisownia skrótów; jak zapisać nazwy stanowisk, nazw własnych, tytułów; kiedy stosować zapis łączny, kiedy rozdzielny, a kiedy z łącznikiem; jak dzielić wyrazy na granicy wierszy.
 • Podtytuły czasopism
  18.11.2015
  Szanowni Państwo,
  prosiłabym o informację, w jaki sposób zapisuje się podtytuły czasopism. Czy wszystkie człony powinny być zapisane wielkimi literami, np. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, czy wielką literą otwiera się tylko nowe zdanie, tj. Konteksty. Polska sztuka ludowa?
  Dziękuję za pomoc.
  Podtytuły gazet i czasopism pisze się tak jak tytuły książek, a więc wielką literą zapisuje się tylko człon pierwszy, pozostałe zaś człony – o ile nie są nazwami własnymi – pisze się małą literą. Na przykład:
  Cogito. Szkoła – matura – studia – życie
  Dziennik. Polska – Europa – świat
  Meblarstwo. Komponenty i technologie
  Tele Świat. Magazyn telewizyjny.
  Przez podtytuł gazety lub czasopisma należy rozumieć formułę występującą każdorazowo przy tytule głównym w obrębie winiety tytułowej (układ graficzny może sprawiać, że nie zawsze jest bezpośrednio po tytule głównym) lub w stopce redakcyjnej.
  Na marginesie trzeba stwierdzić, iż tytuły i podtytuły prasowe nie są zasadniczo zdaniami gramatycznymi (choć wyjątki mogą się zdarzać, por. np. Mówią Wieki czy Żyjmy Dłużej). W zależności od przyjętej terminologii określa się je mianem równoważników zdania, oznajmień bądź zawiadomień (ten ostatni termin został utworzony przez Walerego Pisarka, znanego języko- i prasoznawcę).
  Adam Wolański
 • Niewymieniony, nie wymieniony
  14.11.2015
  Witam,
  czy w zdaniu Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niewymieniona / niesklasyfikowana… łączna pisownia wyrazów niewymieniona i niesklasyfikowana jest jedyną słuszną, czy może dopuszcza się również zapis oddzielny?
  Formy: sklasyfikowany, wymieniony to imiesłowy przymiotnikowe bierne (są one zakończone na ny, jak w podanych przykładach, oraz na ty, np. wypity, umyty). Oprócz nich istnieją imiesłowy przymiotnikowe czynne, zakończone na ący (np. piszący).
  Wyrazy należące do tej kategorii gramatycznej charakteryzują się tym, że częściowo wskazują na czynności (są formami czasowników), a częściowo na cechy (odmieniają się jak przymiotniki). Problem w tym, że często trudno jednoznacznie określić, jaką funkcję pełni dany imiesłów w konkretnym wyrażeniu – czy uczeń sklasyfikowany to ‘uczeń, którego ktoś sklasyfikował’ (wówczas mielibyśmy znaczenie czynnościowe), czy też ‘uczeń, który się charakteryzuje czymś, co wynika z takiego sklasyfikowania (np. tym, że przeszedł do następnej klasy’ (wówczas mielibyśmy znaczenie przymiotnikowe).
  Jak wiadomo, partykułę nie zapisuje się rozdzielnie z czasownikami (nie piszę), a łącznie z przymiotnikami (nieładny). Do 1997 roku ta zasada przenosiła się też na imiesłowy przymiotnikowe – te, które wskazywały na czynność, pisało się rozdzielnie z nie (np. Włożyłam nie pobrudzoną bluzkę – ‘taką, która się nie pobrudziła’), te zaś, które wyrażały cechę, zapisywało się łącznie z nie (np. Włożyłam niepobrudzoną bluzkę – ‘czystą’).
  Ponieważ, jak wiemy, ustalenie, czy mamy do czynienia ze znaczeniem czynnościowym, czy z cechą, bywa bardzo kłopotliwe, to w 1997 roku Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN przyjęła uchwałę brzmiącą: „[…] Rada Języka Polskiego podejmuje decyzję pozytywną co do łącznej pisowni nie z imiesłowami odmiennymi z dopuszczalnością świadomej pisowni rozdzielnej”.
  Oznacza to, że wszystkie imiesłowy przymiotnikowe (czyli te zakończone na: ący, ny, ty) od tej pory można zapisywać łącznie, niezależnie od ich funkcji. Taka też praktyka jest stosowana w większości redakcji.
  Poprawny jest jednak także zapis rozdzielny (wynika to z zastrzeżenia: „z dopuszczalnością świadomej pisowni rozdzielnej”), pod warunkiem że jest… poprawny, to znaczy: że dotyczy tych imiesłowów, które pełnią funkcję czasownikowe. W przywołanym przez Pana wyrażeniu: działalność (…) gdzie indziej nie wymieniona byłby on poprawny, bo zaprzeczony imiesłów wymieniona wyraźnie został użyty czasownikowo, na co wskazuje zaimek gdzie indziej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pisownia cząstki żeśmy
  14.11.2015
  Jak w poniższych zdaniach należy zapisać cząstkę żeśmy z poprzedzającym słowem – razem czy osobno? Dodam, że nie wchodzi w grę zmiana jak żeśmy na jak(e)śmy ani której żeśmy na którejśmy, gdyż zdania pochodzą z tekstu, który wydawca chce zmodernizować jedynie pod kątem ortografii i interpunkcji.
  1. Do mnie, jeśli zajdzie potrzeba, można pisać, jak żeśmy (jakżeśmy) się umówili, na adres p. Jadzi.
  2. W sprawie depeszy, o której żeśmy (którejżeśmy) mówili, nie mogę nic bliższego znaleźć.
  Poprawny jest zapis rozłączny: jak żeśmy się umówili, o której żeśmy mówili.
  Cząstka żeśmy zawiera potoczną partykułę że, której funkcją zdaniową jest przyłączanie ruchomych końcówek 1 i 2 os. lm. i 2 os. lp. czasu przeszłego (-śmy, -ście, ). Z żadnym innym elementem zdania ta partykuła się nie łączy, a zatem zapisy typu *jakżeśmy się umówili, *kiedyżeście mówili, *ledwieżeś to zrobił są niepoprawne.
  Należy odróżnić tę partykułę, o której mowa, od innej, podobnej graficznie, lecz odległej pod względem funkcji, a mianowicie: -że/-ż. Ta cząstka z kolei, zawsze łącząca się z poprzedzającym ją wyrazem, jest znakiem zdziwienia, zniecierpliwienia, np. Dlaczegóż to zrobiłeś?, Idźże wreszcie!.
  Agata Hącia
  1. 10.11.2015
   Formy jak żeśmy czy o której żeśmy bądź jakżeśmy, o którejżeśmy są niepoprawne i mocno się dziwię, że jakiś wydawca każe zostawić je w tekście pisanym, a całość „zmodernizować jedynie pod kątem ortografii”.
   W starannej polszczyźnie nie można się podpierać partykułą że w połączeniach końcówek osobowych czasowników z zaimkami (choć to wygodne) i mówić czy pisać jak żeśmy się umówili czy o której żeśmy mówili lub jakżeśmy się umówili czy o którejżeśmy mówili. W ogóle nie wchodzi w grę kwestia ortograficzna, czy zapisuje się to łącznie, czy rozdzielnie.
   Jeśli komuś przeszkadzają – dzisiaj dość rzadko, przyznaję, spotykane – konstrukcje jakeśmy się umówili czy o którejśmy mówili, to nie ma innego wyjścia: trzeba powiedzieć i napisać jak się umówiliśmy i o której mówiliśmy, czyli pozostawić pluralną końcówkę I os. czasu przeszłego przy formach czasownikowych umówili, mówili.
   Dlatego (żeby nie było wpadki!) przytoczone w pytaniu zdania radzę natychmiast przekształcić w jedynie poprawne konstrukcje: Do mnie, jeśli zajdzie potrzeba, można pisać, jak się umówiliśmy, na adres p. Jadzi
   oraz W sprawie depeszy, o której mówiliśmy, nie mogę nic bliższego znaleźć.
   Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  2. 14.11.2015
   Wydaje się, że zdania typu Zrobimy tak, jak żeśmy się umówili są jednak faktem, i to faktem rozpowszechnionym – należącym oczywiście do potocznej odmiany polszczyzny, chętnie korzystającej z ruchomego charakteru końcówek czasownikowych. Polszczyzny potocznej będącej ciągłym źródłem i polem innowacji językowych, nie zaś jedynie mówionym odwzorowaniem normatywnych wzorów języka literackiego. Akurat wersja jakeśmy się umówili trąci jednak gwarowością, nie może zatem stanowić nienacechowanej alternatywy.
   Warto podkreślić, że konstrukcje tu omawiane trafiły już kilka lat temu do PWN-owskiego kanonu słownikowego. Uniwersalny słownik języka polskiego informuje (oczywiście z kwalifikatorem pot.): [partykuła że] przyłącza końcówkę drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej lub pierwszej osoby liczby mnogiej czasownika użytego w zdaniu w formie czasu przeszłego ndash; i podaje następujące przykłady użycia: Brata żeś odwiedził? W sprawie przydziału telefonu żeście przyszli? Ledwie żeśmy przyjechali, a już trzeba wracać. Z kolei w Innym słowniku języka polskiego czytamy: W języku potocznym do słowa „że” możemy przyłączyć końcówkę pierwszej lub drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej czasownika użytego w formie czasu przeszłego. – słownik powtarza przykłady z USJP i dorzuca pytanie: Z matką żeś się widział?
   Owszem, można uznawać, że są to konstrukcje mało staranne czy należące co najwyżej do normy użytkowej języka. Niemniej jeżeli mamy do czynienia z zapisem lub odwzorowaniem żywej mowy potocznej, to nieraz na nie natrafimy – i z tego względu pytanie o poprawność pisowni nie jest bynajmniej bezzasadne.
   Michał Gniazdowski
  3. 14.11.2015
   Pozwalam sobie zabrać głos w toczącej się dyskusji na temat żeśmy nie tylko jako księgo- i językoznawca, lecz także jako praktykujący wydawca i edytor.
   W pełni zgadzam się z przedmówcami. Łączenie końcówek osobowych czasu przeszłego z partykułą że jest niepoprawne. Końcówki osobowe można łączyć z wyrazem że tylko wtedy, gdy pełni on funkcję spójnika wprowadzającego wypowiedzenie podrzędne i tym samym jest niezbędny w zdaniu, np. Myślałem, żeście już to napisali (= Myślałem, że już to napisaliście).
   Ale… Kryterium kanału przekazu (pismo) nie determinuje tego, czy wolno się posłużyć konstrukcją pozanormatywną, czy też nie należy jej użyć. Ważniejsze jest tutaj kryterium strategii i intencji komunikacyjnych. Nie możemy bowiem wykluczyć, że przytoczone w pytaniu zdania zostały zaczerpnięte np. z dialogów powieściowych albo z wypowiedzi listownej bohatera utworu literackiego, a zawarte w nich błędy językowe służą celom stylizacyjnym (kolokwialny język zwykłych ludzi).
   Teksty artystyczne nie podlegają takiej samej ocenie normatywnej w kategoriach kultury języka co wypowiedzi w stylach funkcjonalnych. Jeśli autor powieści chce, by jego bohater mówił nienormatywnie, to mówi, np. gwarą (por. G. Morcinek, Pokład Joanny: – Temu pierunowi pizło coś do głowy... – mruknął Kostrzewa, gdy się to dwukrotnie powtórzyło. – Co mu pizło do głowy? – zapytał ktoś z mroku.) albo używając wulgaryzmów (np. E. Redliński, Konopielka: – A co wy, kurwa, durnego ze mnie robicie!; W. Wharton, Ptasiek: – Wziąłem tego chuja, żeby mnie przeprowadził przez miny, żeby reszta plutonu mogła przejść.). A jeśli zechce, by z jakiegoś powodu mówił przyszłem, włanczać i żeśmy – to też ma do tego prawo. Trzeba się pogodzić z tym, że języka dzieł literatury pięknej nie można dziś uznawać za wzorzec językowy polszczyzny, co było normą jeszcze w latach 50. XX wieku.
   Adam Wolański
 • Zapis nazw mających wspólny element
  2.11.2015
  Czy poprawne są zapisy typu na uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim i Gdańskim lub nad morzami Śródziemnym i Bałtyckim, czy może lepiej byłoby zmienić w rzeczownikach małą literę na dużą i/lub liczbę mnogą na pojedynczą?
  Zapisy tego rodzaju trzeba uznać za błędne ortograficznie: doszło do zniekształcenia nazw własnych (w pierwszym wypadku – nazw instytucji, w drugim – nazw geograficznych). Dowodem tego zniekształcenia jest forma liczby mnogiej rzeczowników uniwersytet, morze, która nie występuje w żadnej z nazw własnych wskazanych w pytaniu (mamy bowiem: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański; Morze Śródziemne, Morze Bałtyckie – zawsze liczbę pojedynczą). Pełny – i poprawny – zapis mógłby być taki: na (następujących) uniwersytetach/uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim; nad (następującymi) morzami: Morzem Śródziemnym i Morzem Bałtyckim – albo po prostu: na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim; nad Morzem Śródziemnym i Morzem Bałtyckim.
  Przyczynę zniekształcenia ortograficznego, o które Pan pyta, łatwo odgadnąć: to dążność do skróconego przedstawienia tego, co jest tematem wypowiedzi. Wskutek tej dążności powstały również konstrukcje: [w-ministerstwach-spraw-zagranicznych-edukacji-narodowej-oraz-spraw-wewnętrznych-i-administracji], [na-wydziałach-polonistyki-i-fizyki-uw], [w-okręgowych-komisjach-egzaminacyjnych-w-warszawie-krakowie-i-łodzi] i wiele innych. Takie wyrażenia spotyka się bardzo często w języku mówionym, który – siłą rzeczy – pozwala na rezygnację z rozróżniania tożsamych brzmieniowo fragmentów nazw własnych pewnych obiektów rzeczywistości (w naszym wypadku: Uniwersytet, Morze) – oraz wyrazów pospolitych kategoryzujących te obiekty (uniwersytet, morze). Istotnie bowiem jest tak, że Uniwersytet Warszawski to uniwersytet, a nie na przykład szkoła podstawowa, a Morze Bałtyckie to morze, a nie na przykład jezioro. Dlatego właśnie w języku mówionym powtarzanie członów [morze], [uniwersytet] wydaje się po prostu nieekonomiczne, zwłaszcza że rozróżnienia na wielką i małą literę nie słychać.
  Różnicę tę jednak widać – dlatego poprawność ortograficzna nie dopuszcza takiego stopienia się wyrazów pospolitych (uniwersytet, morze) i fragmentów nazw własnych (Uniwersytet, Morze), z jakimi mamy do czynienia w przytoczonych przez korespondenta konstrukcjach.
  Dr Agata Hącia
 • niecodzienna pisownia
  22.10.2015
  Szanowni Państwo,
  w WSO PWN można znaleźć hasło niecodziennie jako 'niezwykle, niepospolicie' i nie codziennie – 'nie każdego dnia'. Skoro przysłówek codziennie pochodzi od przymiotnika codzienny, to czy jego pisownia z nie nie powinna być łączna? Czyżby uczyniono wyjątek ze względu na zróżnicowanie znaczeń? Czy takich wyjątków od ogólnej zasady pisowni nie z przysłówkami jest więcej?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Mnie też dziwi rozdzielna pisownia słowa niecodziennie w znaczeniu 'nie co dzień'. Gdybym musiał, napisałbym: „Spotykali się niecodziennie”, chyba żebym chciał potem dopowiedzieć (albo zasugerować): „tylko co drugi dzień”. Ponieważ łączne niecodziennie przywodzi na myśl pierwsze ze znaczeń wymienionych w słowniku, tj. 'niezwykle, niepospolicie' (z przykładem: „niecodziennie ubrany gość”), więc mając na myśli coś, co nie odbywa się co dzień, lepiej nie ryzykować użycia słowa o identycznej pisowni. Można powiedzieć np. „Spotykali się nie każdego dnia”.
  Choć mam wątpliwości co do rozdzielnej pisowni podanej w słowniku, nie kwestionuję przykładu, którym ją zilustrowano: „nie codziennie taka okazja”. Jest to w gruncie rzeczy zdanie pozbawione orzeczenia (czyli tzw. równoważnik zdania), po uzupełnieniu o nie brzmiałoby: „Nie codziennie zdarza się taka okazja” i implikowałoby domyślne: „tylko co drugi dzień (co tydzień, co miesiąc...)”. W podobnych kontekstach inne przymiotniki też można zapisać rozdzielnie z cząstką nie, np. „Nie miesięczna była to pensja (tylko tygodniowa)”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 22.10.2015
   Może warto dodać, że przez długie lata słowniki (np. Słownik ortograficzny języka polskiego PWN pod redakcją Mieczysława Szymczaka we wszystkich 16 wydaniach, jeszcze: Warszawa 1992, s. 508; Nowy słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda E. Polańskiego, Warszawa 1997, s. 443; Wielki słownik ortograficzny języka polskiego Wydawnictwa „Wilga” pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 1999, s. 317) podawały w y ł ą c z n i e hasło niecodziennie. Oznaczało to tyle, że należy tak pisać niezależnie od znaczenia.
   Po raz pierwszy z odmiennym potraktowaniem sprawy spotykamy się w Wielkim słowniku ortograficzno-fleksyjnym Bertelsmanna pod redakcją Jerzego Podrackiego (Warszawa 2001, s. 673). Wprowadzono tam rozróżnienie: niecodziennie ‘dziwnie’; nie codziennie, lecz... (tak samo: niecodzienność; nie codzienność, lecz... ).
   Owa innowacja nie dała jednak stuprocentowej odpowiedzi na wątpliwości wytrawnych użytkowników polszczyzny, jak pisać, gdy nie chodzi o klasyczne przeciwstawienie nie codziennie, ale dwa razy w tygodniu, lecz prostą frazę niecodziennie (nie codziennie?) to się zdarza.
   Jednoznaczną decyzję w tej kwestii podjęły dopiero osoby opracowujące Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego. W wydaniu pierwszym z 2003 roku natrafiamy już na dwa hasła: niecodziennie (niezwykle, niepospolicie): niecodziennie ubrany gość oraz nie codziennie (nie każdego dnia): nie codziennie taka okazja.
   Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • kremowo(-)żółty
  14.10.2015
  Dzień dobry,
  kwiaty mają kremowobiałe brzegi czy jednak kremowo-białe? Narośl jest kremowożółtawa czy kremowo-żółtawa? Kremowy spędza mi sen z powiek :)
  Pozdrawiam
  Joanna
  To zależy, czy widzi Pani dwa kolory, czy tylko jeden. Trzeba się na coś zdecydować, ortografia polska wymaga od nas wyboru.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nazwy potraw
  14.10.2015
  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie zapisu konkretnych trzech nazw gastronomicznych. Zastanawiam się, czy piszemy je z wielkiej, czy z małej litery? Mam wątpliwości co do zapisu nazw: feta, pesto oraz sałatka Cezar?
  Nazwy potraw piszemy małymi literami. W karcie dań można oczywiście zacząć od wielkiej litery, analogicznie do tego, jak zaczyna się zdanie, ale potem powinny iść już małe litery, chyba że trafi się nazwa własna. Proszę zauważyć, że z sałatką Cezar rzecz nie jest oczywista: słowo to można pisać wielką lub małą literą, zależnie od znaczenia (zob. Wielki słownik ortograficzny, dostępny online w witrynie PWN).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • podzielny klient
  14.10.2015
  Dzień dobry,
  serdecznie proszę o pomoc, czy prawidłowy podział na sylaby wyrazu klient to kli-ent czy klient?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Wymawia się [kli-jent], podzielić w piśmie można tylko po kli-.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Sumerowie i kodeks Hammurabiego
  25.06.2015
  Według Słownika Języka Polskiego wyrazy Sumerowie i Sumeryjczycy są terminami równorzędnymi. Czy w dobrym stylu będzie posługiwanie się nimi zamiennie w jednym tekście, czy też lepiej zachować konsekwencję i korzystać z jednej tylko możliwości? I jeszcze – które z zapisów są poprawne: kodeks Hammurabiego czy Kodeks Hammurabiego; kamień z Rosetty czy Kamień z Rosetty? Według jakich zasad? Czy Kodeks Hammurabiego należy traktować jak tytuł i wyodrębniać kursywą (lub cudzysłowem)?
  Prawie zawsze warto zachować konsekwencję. Jeśli będzie Pani pisać raz Sumerowie, a innym razem Sumeryjczycy, to jedni czytelnicy pomyślą, że jest Pani niekonsekwentna, a inni zaczną się dopatrywać różnicy znaczenia.
  Kodeks Hammurabiego ma zróżnicowaną pisownię. Słownik ortograficzny PWN podaje zapis wielkimi literami (duże K, duże H), w uzasadnieniu odsyłając do zasady dotyczącej pisowni tytułów utworów literackich, dzieł sztuki itp. (zasada [73]). Sądzę jednak, że mając na myśli nie tekst, ale zabytek, można zastosować zasadę [82], dotyczącą pisowni nazw ulic, placów, ogrodów, a także np. zabytków, por. kościół Świętego Krzyża lub willa Atma (przykłady ze słownika). Cokolwiek Pani wybierze, cudzysłów nie jest potrzebny.
  Kamień z Rosetty nie jest tekstem, tylko zabytkiem, więc jego nazwę należy pisać przez małe k.
  Dodam jeszcze, że w tytułach słowników (vide początek pytania) tylko pierwszy wyraz piszemy wielką literą.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • anioł biznesu
  22.06.2015
  Dzień dobry,
  mam pytanie o zapis terminu (?) anioł biznesu. Jest to kalka z języka angielskiego, oznacza zamożną osobę, wspomagającą początkujące przedsiębiorstwo. Czy należy pisać to w cudzysłowie, wielkimi literami czy bez żadnych wyróżniających znaków? Na ile termin ten traktować możemy jako już przyjęty przez słowniki?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Proszę pisać małymi literami bez cudzysłowu. Cudzysłów mógłby mylnie sugerować, że nie uważa Pani danej osoby za dobroczyńcę, a wielkie litery nasuwałyby na myśl Anioła Stróża, co nie jest pożądane.
  Zajrzałem do kilku słowników polskich, ale nie znalazłem tam anioła biznesu. Słowniki notują jednak możliwość przenośnego użycia słowa anioł, por. w USJP PWN: „Anioł pokoju, śmierci itp. «zwiastun, symbol pokoju, śmierci itp.»”.
  Wielkie litery w konstrukcjach typu anioł czegoś mogą wystąpić, gdy konstrukcje takie odnoszą się do określonych osób znanych publicznie, a więc nabierają charakteru nazw własnych, lub gdy stanowią część nazwy własnej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Ku-Klux-Klan czy Ku Klux Klan?
  22.06.2015
  Szanowni Państwo,
  która reguła Wielkiego słownika ortograficznego PWN ustala zapis nazwy własnej Ku-Klux-Klan z dywizami? Pytam, ponieważ w znanych mi źródłach anglojęzycznych na temat Klanu (m.in. we wspomnieniach Johna C. Lestera, założyciela pierwszego KKK) nazwa ta zawsze zapisywana jest bez dywizów. Czy taki bezdywizowy zapis jako wariant można stosować także w polszczyźnie literackiej, np. w książkach, prasie?
  Dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
  Chyba nie ma takiej reguły i myślę, że nie jest potrzebna. Słownik PWN nie jest jednak odosobniony w pisowni „dywizowej”, taką samą znalazłem w jednej z encyklopedii PWN. Można by podjąć śledztwo, skąd wziął się zapis z dywizami, gdzie i kiedy się po raz pierwszy pojawił. W polskich tekstach ma on przewagę nad pisownią „bezdywizową”, ale zdarza się, że nawet w jednym tekście oba są obecne. Tak jest np. w polskiej Wikipedii, gdzie wyrażenie hasłowe nie ma dywizów, ale w tekście nazwa jest zapisywana dwojako. (Może polscy wikipedyści to zmienią, gdy przeczytają niniejszą poradę).
  Jak się dowiedziałem, pochodzenie tej nazwy nie jest jasne i nie może przemawiać za jedną albo drugą pisownią. Można pisać tak jak w języku angielskim, ale nie ma takiego obowiązku, a słowniki i encyklopedie wręcz skłaniają, żeby pisać zgodnie z polską tradycją. Ostatecznie pisownia jest rzeczą konwencjonalną i do wszystkiego się można przyzwyczaić (choć czasem z trudem).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 22.06.2015
   W kwestii Ku-Klux-Klanu – myślę, że taka pisownia utrwaliła się w polszczyźnie od dawna pod wpływem niemieckiej – w języku niemieckim takie złożenia pisze się z łącznikami, a w końcu XIX wieku i do II WŚ prasa niemieckojęzyczna była dla naszej głównym źródłem newsów. Stąd zapewne zapożyczono wersję z myślnikami, kto zaś korzystał ze źródeł angielskich lub przemyślał reguły pisowni polskiej – pisał już bez nich.
   Z poważaniem
   Łukasz
 • sarmata czy Sarmata?
  21.06.2015
  Zastanawiam się, czy słowo sarmata piszemy wielką czy małą literą.
  Pozdrawiam
  Aleksandra :)
  WSO PWN podaje to słowo tylko w pisowni wielką literą, ale rzecz jest bardziej skomplikowana. Cytuję za Wielkim słownikiem wyrazów obcych PWN:
  1. Sarmata lub sarmata «szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII w., hołdujący dawnym obyczajom i poglądom» 2. Sarmata «członek starożytnych plemion irańskich zamieszkujących do III w. p.n.e. obszary między Donem a dolną Wołgą»
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • internet i Sieć
  18.06.2015
  Szanowni Państwo,
  usłyszałem kiedyś opinię, że jeśli założymy, że słowo internet piszemy wielkimi literami (pomijam tutaj, na ile słusznie), to sieć jako synonim również. Wydaje mi się, że nie ma zasady, która nakazywałaby zawsze postępować w taki sposób, tzn. pisać wielką literą słowa o tej samej referencji, co nazwa własna. Na przykład SO wyróżnia pod tym względem nazwy geograficzne (jak Stary Kontynent), ale nie rozciąga tej reguły szerzej.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Referencja nie decyduje o pisowni, mamy przecież nazwy o referencji ponadjednostkowej pisane wielką literą, np. Polacy, a z drugiej strony nazwy o referencji jednostkowej pisane małą literą, np. polszczyzna. Na ogół jednak wyrazy koreferencyjne z nazwą własną same też pisane są wielką literą (internet należy do wyjątków). Częściej małe litery spotkamy wśród wielowyrazowych ciągów o referencji takiej, jaką ma nazwa własna. Na przykład Bolesława Chrobrego można nazwać pierwszym królem Polski, co nie wymaga użycia wielkich liter (w każdym razie nie w każdym członie nazwy).
  Sieć jest ciekawym przykładem, ilustrującym tendencję odwrotną niż ta, która od Internetu prowadzi do internetu. Jeśli ktoś chce użyć nazwy pospolitej w charakterze nazwy własnej, to może użyć wielkiej litery, por. Marszałek (o Józefie Piłsudskim) lub Pismo (o Piśmie Świętym). Seryjnie proces ten zachodzi w wypadku przezwisk, np. Bocian (osoba o długich nogach).
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • skróty wielkimi literami
  17.06.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  chciałabym zapytać o skróty N.N. (nomen nescio) i PS / P.S. (postscriptum). Skąd taki zapis? Chodzi mi o wielkie litery. Wydaje mi się, że w większości skrótów w języku polskim występują małe litery.
  Pisownia skrótów nie jest w pełni konsekwentna. W tym wypadku można ją tłumaczyć łacińskim pochodzeniem wymienionych skrótów, choć oczywiście nie jest to argument przekonujący, skoro są też łacińskie skróty pisane małymi literami, jak choćby op. cit., a z drugiej strony różne, niekoniecznie łacińskie skróty pisane wielkimi, np. NIP lub VAT. Oczywiście można replikować, że te ostatnie to nie tyle skróty, ile skrótowce, ale granica między skrótem a skrótowcem nie zawsze jest wyraźna. Najprościej uznać, że istnieją zasady i wyjątki, jak zresztą prawie wszędzie w życiu.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nowo poznany
  13.06.2015
  Dzień dobry,
  chciałabym się dowiedzieć, jak zapisać: nowo poznane czy nowopoznane w zdaniu „Uczeń zna nowopoznane słownictwo i poprawnie je wymawia”.
  Dziękuję i pozdrawiam!
  Przysłówek nowo z imiesłowami piszemy rozdzielnie: nowo narodzony, nowo otwarty, także nowo poznany. Słownictwa jednak nie można wymawiać, można wymawiać słowa. Ostatecznie więc: „Uczeń zna nowo poznane słowa i poprawnie je wymawia”.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • niemiecki obóz koncentracyjny w skrócie
  12.06.2015
  Szanowni Państwo,
  bardzo zależy mi na ustaleniu, czy przy nazwach obozów koncentracyjnych powinno się stosować‡ skrót KL czy KZ i dlaczego?
  Z góry dzię™kuję™ za pomoc i serdecznie pozdrawiam
  Magda
  Oba te skróty są niemieckie i oba są w języku niemieckim używane, zob. na stronie http://www.dwds.de/.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • 10-kilometrowy w skrócie
  12.06.2015
  Szanowni Państwo,
  wielokrotnie spotykam się w różnego typu opracowaniach ze skrótami: 10-km (10-kilometrowy), 10-m (10-metrowy) lub 10-proc. (10-procentowy). Interesuje mnie, czy są one poprawne?
  Można napisać 10-kilometrowy, ale nie 10-km. Skróty tego rodzaju mają charakter doraźny, można ich używać w prywatnych notatkach lub w prywatnej korespondencji, ale w tekstach publicznych (a jeśli w jakimś tekście są pożądane ze względu na krótkość, to autor powinien poinformować, że ich świadomie używa). Wśród przykładów wymienionych w pytaniu najmniej razi 10-proc., ponieważ wygląda jak zwykły skrót zapisany zgodnie z regułą, czyli zamknięty kropką ze względu na to, że nie zawiera ostatniej litery skracanego słowa. Analogiczne zapisy 10-kilom. i 10-metr. wyglądają jednak dziwacznie, więc ich zakres użycia może być tylko taki, jak napisałem wyżej.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego