mu!
Zasady pisowni i interpunkcji
[173] 46.4. Przed liczebnikami
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[170] 46.1. Przed czasownikami
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[177] 46.8. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
[174] 46.5. Przed zaimkami
[168] 45.3. Z imiesłowami przymiotnikowymi
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[179] 46.10. Przed przysłówkami wtedy, gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie
[167] 45.2. Z przymiotnikami
[166] 45.1. Z rzeczownikami
[308] 76.B. Transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[169] 45.4. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników
[319] 78.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich
[326] 79.B. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów białoruskich
[4] 1.4. Zasada konwencjonalna
[171] 46.2. Przed wyrazami brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno, które mają znaczenie czasownikowe
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
[192] 53.4. W przeciwstawieniach logicznych, w których człon drugi jest pisany wielką literą
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
[337] 87.1. Kropka po skrócie wyrazu
[157] 42. Pisownia końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[164] 44.2. Po rzeczownikach, przymiotnikach, imiesłowach przymiotnikowych, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach innych niż przysłowne
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[165] 44.3. Cząstki bym, byś, by, byśmy, byście jako połączenie spójnika by (...)
45. Pisownia łączna partykuły nie
[154] 39. Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
46. Pisownia rozdzielna partykuły nie
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
94. Pytajnik
[367] 90.B.4. Imiesłów zakończony na -ąc, -łszy, -wszy
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[198] 54.2. Jednostki niepodzielne
[87] 18.30. Jednowyrazowe nazwy nagród
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[104] 20.5. Nazwy kierunków filozoficznych, kulturowo-artystycznych, społeczno-politycznych itp., utworzonych od nazwisk ich twórców
[70] 18.13. Nazwy świąt i dni świątecznych w odróżnieniu od ich nazw opisowych
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[237] 60.2. Pisownia imion, ze względu na ich funkcję identyfikacyjną
[135] 25. Pisownia zestawień typu artysta malarz (...)
[13] 5.1. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach zapożyczonych
[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
[394] 92.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
83. Znaki interpunkcyjne i ich funkcje

Synonimy

nie (negacja składnika zdania)
nie (odpowiedź)
nie (korekta wypowiedzi)
nie (pytanie o potwierdzenie)
ani nie (drgnął)
co by nie (było) pot.
czyj by nie (był) pot.
dokąd by nie (przyjechał) pot.
ile by nie (było) pot.
jak by nie (postąpił) pot.
jaki by nie (był) pot.
kto by nie (był) pot.
nic sobie nie robić (z kogoś, z czegoś)
nie lada (pod względem intensywności)
nie lada (pod względem jakości)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego